ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ZOOM

0
279

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ပီၼႆတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ZOOM ဢဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2020 လိူၼ် 12 လပ်း ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2114 ၼီႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2115 တီႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ZOOM ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသႅင်မုၵ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပီၼႆႉ တီႈတႃႈၵုင်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေဢမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊဢဝ်ၵူၺ်း တေပွႆႇ Live တီႈသျႄႊရီႊ FM ၶႃႈ။ တၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေယူႇတီႈၽႂ်မၼ်းသေ ဢတ်းထၢႆႇသေ သူင်ႇမႃးဝႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေယူႇတီႈၽႂ်မၼ်းသေ လဝ်ႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵူၼ်း 50 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း 82,236 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1,784 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 19,487 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 60,965 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE