တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တေဢဝ်မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉဝဵင်းသီႇပေႃႉ

85

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တေပၢင်းဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ  ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ (ၵဝ်ႇ) ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး/ ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ် SNLD ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ   မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ   ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2022

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/5/2022 ၼႆႉယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး  မႃးၾင်ဝႆႉ တီႈသၢင်းၶႅင်း(ပႃႇႁဵဝ်ႈ) ၸဝ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆမူပ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ။

ၼၢင်းမွၼ်းမွၼ်းပဝ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေ ဢဝ်လုပ်ႇၸဝ်ႈႁဝ်း မႃးၾင်တီႈသၢင်းၶႅင်းၸဝ်ႈၾႃႉၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တႃႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼပ်ႉယမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး   ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶိုင်ပွင်လွင်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7  ၼႆႉ တေဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၵႂႃႇၾင်တီႈသၢင်းၶႅင်းၸဝ်ႈၾႃႉ၊   တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်း တေၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ လဵင်ႉလူၸႃႇၵ ပီႈၼွင်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ ထိုင်မႃးတွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ တေလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၊ ဢွင်ႈတီႈၸတ်းႁဵတ်းတႄႉ တေပဵၼ်တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းလွႆမူပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်သေလၢႆမွင်ၸႂ် တႄႉၶႃႈ။  ႁဝ်းၶႃႈ ႁၵ်ႉၼပ်ႉယမ်ၸဝ်ႈႁဝ်း  မႃးတႃႇသေႇ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်လီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 တေထိုင်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႅပ်ႈၶႃႈ”- ၼၢင်းမွၼ်းမွၼ်းပဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2022

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢႃယု 79 ပီလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတႆး 9 လၵ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2022 ။ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း လႄႈပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်ႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈပႃႇႁဵဝ်ႈယေႇဝူၺ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆး 4 မူင်း။ မီးတူဝ်တႅၼ်း ၵူႈပႃႇတီႇ ၊ ၵူႈမူႇၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ ပႃးၸဵမ် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ယင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၵျႃႇၸုင်ႇ ၊ လၢၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉ သီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇႁၢမ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းမႃးၸဵမ်ၽွင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ ပဵၼ်ၽူႈၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သေ ႁၢပ်ႇႁၢမ်ပဵၼ်တီႈယူႇႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1990 တေႃႇထိုင်ပေႃးထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2021။  ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉ မေးၼၢင်း တေႃႇဝူၺ်ႇဝူၺ်ႇလုၼ်ႇ ၊ လုၵ်ႈၸၢႆး ၶုၼ်ဢူးလုၼ်ႇ ၊ လုၵ်ႈပႂ်ႉ တၢၼ်ႇတႃႇလုၼ်ႇ၊ လုၵ်ႈယိင်း ၼၢင်းဢႄး လ်ၵီး လႄႈလၢၼ် 2 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ