ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

120

ၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ။

Photo: ၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈငွၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းပလိၵ်ႈတီႈ  ၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈ ဝၢၼ်ႈငွၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၼမ်ႉၶမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼမ်ႉၶမ်း – မိူင်းဝီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ  ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တၢႆ 3 ၵေႃႉ။  ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁႃႉ၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉႁႃႉ၊ ၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႃႉ ဢမ်ႇႁူႉ တႅတ်ႈတေႃး။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းမီးလၢႆၵေႃႉၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ။  ၸုမ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈလႄႈ။  လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ။ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵဵၵ်ႉဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ပလိၵ်ႈ ႁဵတ်းသုမ်ႉသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းၵိၼ်ငိုၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ။ မီးဝႆႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉလႄႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပႂ်ႉတႃႇသေႇတႄႉ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ  ။

“ၵဵၵ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈတင်ႈမႃး မွၵ်ႈ 10 ပီယဝ်ႉ ။    ႁဵတ်းသုမ်ႉဝႆႉႁေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ၊ ၵႃးတၢင်ႇၼဵင်ႈ၊ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵဵပ်းၵိၼ်ၶွၼ်ႇႁႅင်းၼႃႇ။   ဢၼ်ပႂ်ႉတႃႇသေႇတႄႉ တေပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ”- ၵူၼ်းၼမ်ႉ ၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၺႃးယိုဝ်းယဝ်ႉ တီႈၵဵၵ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ယဵၼ်သီႇဝႆႉ ။  ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵႂႃႇမႃး  မိူၼ်ၵဝ်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵႅတ်ႇ ၶႄၵူၼ်းမိူင်း PSDA (People Security and Defense Army) ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း  ၼမ်ႉၶမ်း ဝႆႉဝႃႈ ယႃႇပၼ်ႁႅင်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ၊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃး  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ