Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တူၼ်ႈတီး

သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်သၢဝ်သၢဝ် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း SNLD

ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉမီးၼၢင်းယိင်းလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢဝ်ႇသၢဝ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 30 ပႃႊသႅၼ်ႊ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်သၢဝ်လဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တူင်ႉတွတ်ႇၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။   ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉ ၼၢင်းလၢဝ်ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလူင် ၸၢႆးႁွင်ၶမ်း၊ ၼၢင်းၶမ်းယူင်ႇ၊ ၸႃတိ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ပွၵ်ႉ1 ဝဵင်းၵဵင်း တုင်။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတူင်ႉ...

ၵူၼ်းမႃးလၵ်ႉပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ၼႂ်းပႃႇပႅၵ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 မီးၵူၼ်းလၵ်ႉမႃးပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း တီႈၾင်ႇတၢင်း ႁိမ်းပႃႇပႅၵ်ႇ တၢင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တေႃႇၶျႄႇရီႇၵျေႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် သီၶဵဝ်လုမ်ႈၾႃႉလိပ်းၶီး ( ရှင်သန်ကမ္ဘာမြေ အစိမ်းရာင်ကွန်ယက် ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ႁႂ်ႈထိုင်တီႈပၢင်ႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းပုၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။ “ ပေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈဢမ်ႇၵႆၵႃႈႁိုဝ် ပေႃးတေထိုင်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းယူႇယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ။  ပိူၼ်ႈပေႃးဝႆႉပၼ်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်ႉယၢၵ်းယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈထိုင်တီႈမၼ်းယူႇ။...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႅၼ်းယဝ်ႉသေလႆႈလူင်းႁူင်းယႃ

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ဢႃယု 26 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃး၊ တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 29 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မေႃယႃ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ  ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းပဢူဝ်း  ပိုတ်ႇလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းပဢူဝ်း (ငဝ်ႈငုၼ်း) ပိုတ်ႇလုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းၶဝ်တီႈၼႂ်းဝၢင်း ပၢင်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်းၵူႈၾၢႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း ပွၵ်ႉၼွင်လူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/2/2020 မိူဝ်ႈဝႃး။ ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း ၶုၼ်ႇတိၼ်ႇမွင်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈလူင်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းပဢူဝ်း ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းပဢူဝ်း တတ်းမႆလၢႆႈ ပိုတ်ႇလုမ်းပၼ်။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇႁၢမ်ၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽႃသႃ၊ သႃသၼႃ လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပူၵ်းသူၼ်းၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ တႃႇႁႂ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး...

ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ႁၢၵ်းၵိင်ႇမွၵ်ႇၵွၼ် ထိုင်တီႈၸုမ်းႁၵ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁၢမ်ႈဝႆႉ

တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး မွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈတဵမ်တူၼ်ႈ ၸွမ်းတိၼ်လွႆ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးႁၢၵ်းၵိင်ႇမွၵ်ႇၵွၼ် လႄႈ ထိုင်တီႈၸုမ်းႁၵ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃးတိၵ်းၸွမ်းတူၼ်ႈမႆႉ ပႃႇမွၵ်ႇၵွၼ် ဝႃႈ - ႁၢမ်ႈပိတ်းမွၵ်ႇၵွၼ်- ဝႃႈၼႆ။ မွၵ်ႇၵွၼ် ၵီႈတဵမ်တူၼ်ႈ ၸွမ်းတိၼ်လွႆ ၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵၼ်းတူၼ်ႈတီး တိၼ်လွႆဢၼ်မီးၵွင်းမူး သူၺ်ႇၽူင်းပုၼ်ႉ၊ တၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆ ၽြႃးသူၺ်ႇမုၵ်ႉတေႃး၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းပွၵ်ႉၽြႃးၶၢဝ် (ၽယႃးၽိဝ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတူၺ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီမွၵ်ႇၵွၼ်၊ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵိုၵ်းပႃႇမွၵ်ႇၵွၼ်...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တေမႃးတူၼ်ႈတီးသေ တေၵႂႃႇထိုင် ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းပဢူဝ်း PNO

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တေမႃးတူၼ်ႈတီး တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ တႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်တၢၼ်းၶဝ်ႈသွမ်းသၢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ 528 တူၼ်လႄႈ ပၢင်တၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ထႃပၼႃၵွင်းမူး မႁႃႇၽေႃးထိ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတလူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼႆႉတေၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်မႃးလူင်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁၢႆးႁူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/11/2019 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်းၼၢင်း မႃးမိူင်းတႆးပွၵ်ႈၼႆႉတေမီးပႃး ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ၵေႃႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် 2 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်တေပႃးမႃးၸွမ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇႁွင်ႈယူတ်းယႃ...

ၽူႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ တိူၵ်ႈယႃႈယႃတႆးတီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပလိၵ်ႈပႆႇတိလႆႈ

လုမ်းတြႃးၸေႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ၽူႈၶႃႈႁႅမ် ၸဝ်ႈၶွင် တိူၵ်ႈယႃႈယႃ မႃႉၽိူၵ်ႇ 2 တူဝ် လႄႈၵူၼ်းၸွႆႈတူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းဝႆႉလႄႈ တေႁႃတူဝ်ႁႂ်ႈႁၼ် တႃႇဢဝ်မႃး ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ၽူႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉတိူၵ်ႈယႃႈယႃမႃႉၽိူၵ်ႇ 2 တူဝ်ၼၼ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ပဵၼ် ဢၢႆႈၸု...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတိလႆႈ ၽူႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ

ပလိၵ်ႈၸေႈမိူင်း မိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တိလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ  ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ  ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵုမ်းၶင် လုင်းတိၼ်ႇဢူင်း (ႁိုဝ်) ဢၢႆႈဢူင်း ဢႃယု 60 ပီ  ၽူႈဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4...

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ လုမ်းလႃးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်  3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလႄႈၵူၼ်းလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လႄႈပီႈလဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းယႃႈယႃတႆး မႃႉၶၢဝ် 2 တူဝ် )  လုမ်းလႃးၽဝ်ပႅတ်ႈတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ် ၵႂႃႇလုမ်းလႃးၽဝ်ၾႆးတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈတီႈၸမ်တီႈၵႆ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူႈမၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်ပေႃးၶႂ်ႈဝၢႆး

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵူႈမၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႆလုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ၊ ပၢင်ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်ပေႃးဢမ်ႇၵိုၼ်းလႆႈ။ မၢၵ်ႈၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းသႂ်ႇထူင်ပႃးသီလမ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႃႈၵၢတ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ16/11/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး   ယႃႉမၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႅၵ်ႇၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ။   ယိင်းဢုမ်ႈမူၺ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢၼ်ႁွတ်းၽႅဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ - “ ပလိၵ်ႈၶဝ်ပိၵ်ႉတၢင်း  သေယႃႉမၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႅၵ်ႇ။ လိူဝ်သေတီႈၼႃႈၵၢတ်ႇလူင်ယဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img