Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁွင်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းလူင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈသမ်းယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၢၼ်ၶတ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇပႃႈၼိူဝ် CDM ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁွင်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်(ဢမ်ႇႁဵတ်း CDM)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။

Photo Credit to Manse News တဝ်ႈယႃႈယႃႁႄႈၵင်ႈတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဢၼ်ဢဝ်သႂ်ႇၵွင်ႇၾူမ်ႊ မႃးတႃႇသမ်းပၼ် ၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 10/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပူင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းႁႂ်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်း CDM )လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႉ မႃးၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈ ႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း (မဵဝ်ႉတေႃႇၶၢၼ်းမ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေသမ်းပၼ်ယႃႈယႃၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “မႆႈၸႂ်ဢေႃႈ ယႃႈယႃၶဝ်လီ ဢမ်ႇလီဢမ်ႇႁူႉ၊ ၵေးယဝ်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈသမ်းၶႃႈ။ ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇသမ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းလႅပ်ႈတေလိူၵ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်သေၸီႉသင်ႇၵူၺ်း။ ဢၼ်ပဵၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတူင်ႉတိုၼ်ႇၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇမူဝ်းမူဝ်း လုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပွၵ်ႈမင်ႇၵလႃႇဢူး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တီႈပွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇငိၼ်းလၢတ်ႈမႃးဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ။ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပႆႇထိုင်ၵူၺ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇပႆႇပႃးႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ တေႃႇထိုင်တလဵဝ် (9/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း) တႄႉဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသင်” – ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းမိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 28/2/2021 တေသမ်းပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈသမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉထႅင်ႈႁွပ်ႈသွင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း သမ်ႉ တေဢၢၼ်း တႄႇသမ်းပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ။

Photo Credit to Manse News ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၸတ်းၵူၼ်းသမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႈၵင်ႈတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/3/2021

ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉထုၵ်ႇမွၵ်ႇႁွင်ႉ တႃႇၵႂႃႇသမ်းၶဵမ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူဝ်ပဵၼ်ယႃႈယႃဢၼ်ၶဝ် လႃႈလီႈႁဵတ်း၊ ဢၼ်လႆႈမႃး မိူင်းၵြႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉလီၼႄႇ သင်ၼႄႇ။ ဢမ်ႇယုမ်ႇၸႂ်ၶဝ်လႄႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ်တိုၼ်းဢမ်ႇသမ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ် ဢၼ်ႁဵတ်း CDM ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ယႃႈယႃၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈ လုမ်းလႃးလီလီ။ တေလႆႈဝႆႉတီႈၵတ်း တႃႇသေႇ။ ပေႃးယႃႈယႃဢမ်ႇလႆႈလူမ်းၵတ်းပဵင်းပေႃး မၼ်းတေတုင် တေလူႉ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈသမ်းယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတေသမ်းပၼ်ယႃႈယႃၵေႃႈ တၵ်းလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ၶိုၼ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းသွမ်ႉမႃးလီလီၵွၼ်ႇ။ တေႃႈၼင်ႇသမ်းယႃႈယႃႁွပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသမ်းၵမ်ႈၼမ် ယင်းမီး သၢႆႉဢၾႅၵ်ႉ (ဢမ်ႇယူႇလီဝၢႆးလင်သမ်းယႃႈယႃ) ယူႇ ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Manse News ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၸတ်းၵူၼ်းသမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႈၵင်ႈတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/3/2021

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ မိူင်းၵြႃး ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ သူင်ႇလူႇတၢၼ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် မိူင်းႁိမ်း ႁွမ်း မၼ်း လၢႆလၢႆမိူင်း။ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးတင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈယႃႈယႃ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်း 1.5 လၢၼ်ႉ – ႁွပ်ႈႁႅၵ်ႈသမ်း ဢွၼ် တၢင်းတႃႇ ၵူၼ်း 7 သႅၼ်ႁႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/1/2021 ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈသမ်းထႅင်ႈၵမ်းတီႈသွင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/2/2021 ။ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉတိုၼ်းတေလႆႈ 2 ပွၵ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်သမ်းယႃၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၵႂႃႇသေ ၸင်ႇတေမႃးႁႃၶိုင်သမ်းပၼ် ၼႂ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း