Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်း

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသေႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း RCSS တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

TNLA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း RCSS လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁႃလႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇ  တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်  ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းလႄႈ ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း TNLA ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်တၼ်းဝႆႉတႃႇသေႇ  တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ထိုင် 10 မူင်း၊ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 65 လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF...

ၸုမ်း  WFP ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းမိူင်းၶျၢင်း

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်း ပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပူၼ်ႉမႃး 9/5/2020 ၼႆႉၸုမ်း WFP  သူင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ပလႅတ်ႉဝ 3700 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်း  WFP...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လဵင်ႉၶဝ်ႈ RCSS/SSA

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ သူင်ႇသၢႆသိုၵ်း သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆတဵင်ၵႂၢမ်း ၼၵ်းဝႆႉဝႃႈ ပေႃးႁပ်ႉလဵင်ႉၶဝ်ႈ ၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/4/2020 ယူႇတီႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၶမယ 519 တီႉၺွပ်းလုင်းႁဵင်လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းႁဵင်...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တႃႇၵႃႈၶၼ် သီႇမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆထႅင်ႈ တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 48,000 လၢၼ်ႉပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈၵူတ်ႉၶၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး တီႉၺႃး ယႃႈမႃႉ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ သေ တႃႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉ လႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႆႉယဝ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ RCSS/SSA ပိုတ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင်ႈ ၽႃႇၺႃးၵၼ်တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင် မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တပ်ႉၶလယ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး – မိူင်းၼွင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸူး သိုၵ်းတႆး RCSS ထႅင်ႈ တၢင်းပွတ်းလွႆႁူၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 မႃး တေႃႇထိုင် 3/3/2020 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူး တပ်ႉပၢင် သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈတၢင်းလွႆႁူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၵေးသီး -...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ယႃႉသွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး 2 လုၵ်ႈသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇၵူႈတၢင်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇ ႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမူႇၸေႊ ၸီႉသင်ႇ ပီႇတူႉၸိတ်ႉပွၵ်ႈတီႈယူႇၵဝ်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း တီႈယူႇၽႂ် မၼ်း ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/2/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ၸီႉသင်ႇ ဝႃႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ သေ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ တၢင်းပွတ်းသၢႆတၢင်း မိူင်းငေႃႉ - ၵျွၵ်ႉမႄး။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2019 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ႁိမ်း 7 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း (လွႆ) TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တၢင်းထုင်ႉမိူင်းၶၢၵ်ႇ/မိူင်းယၢင်း ၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆသီႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢမ်းၸူးၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆသီႇ ထုင်ႉသိူဝ်လိုဝ်း - မိူင်းယၢင်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28 မႃး တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇယဝ်ႉ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/10/2019 ပိဝ်ႇႁႃႇမူး မိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သူႇရိင်ႇထုၼ်း ၸီႉသင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵဵတ်ႉႁဵတ်းလၢၼ်ႇ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း ထိုင် 10:05 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 575, 520 ဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢမ်ႇတွၼ်ႉမွၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ႁင်းၶေႃလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢမ်ႇပေႃးၸႂ်

တင်ႈတႄႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈဢႃႇၼႃႇမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉမွၵ်ႇႁွင်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေပွၵ်ႈလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိူတ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 သေ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇယဝ်ႉ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2016 ဢေႊပရိူဝ်ႊ 30 ၊ တႄႇၼၼ်ႉမႃး...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း TEC တဢၢင်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ႁူင်းႁဵၼ်းတဢၢင်း TEC ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈ သွၵ်ႈသေ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ႁွင်ႉထဵတ်ႈထၢမ် ၶူးသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉၽၵ်းတူ ႁွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း TEC ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းသေ ႁွင်ႉဢဝ်ၶူးသွၼ်ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ် 2...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝႃႈတေၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေလူင်းလဵပ်ႈယၢမ်း ၸွမ်းသၢပ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သင်ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၺႃး ယႃႇပေတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေလႅၼ်ႈပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁွင်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈလုမ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸႅင်ႈၼႄ...

Latest news

- Advertisement -spot_img