Monday, June 17, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ယႃႉသွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်း

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်/ ၽၵ်းတူႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉၵွႆ

ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး 2 လုၵ်ႈသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇၵူႈတၢင်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇ ႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၼႂ်း တၢင်းလွႆတွၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ၵွၼ်ႇၶဝ်တေၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၽႃသႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်း သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈ ယဝ်ႉၸင်ႇၶဝ်ႈမႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 လင်၊ ၼႂ်း 4 လင် ၼၼ်ႉ ယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်း၊ ယႃႉပႃးၶဵင်ႇၽြႃး သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇမူတ်း။ ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းပေႃးပွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး 2 လုၵ်ႈၼၼ်ႉ တူၵ်းတႅၵ်ႇတင်းသွင်လုၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆသင် ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးလူင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းၼိူဝ်ၶဝ်ၵေႃႈၸႂ်ႉထွႆ။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉတူၵ်းသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တၢႆၼမ်ၵေႃႈတေပႃး၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸႃႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ၶဝ်သၢင်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ပွႆးတိုၵ်းသေ တိူဝ်ႉ ၺႃးႁိူၼ်းၵွႆ။ ၶဝ်သမ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းဝၢႆးပွႆးတိုၵ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ႁဝ်းတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼမ်ႉ ၸႂ်ၶဝ် တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပေႉမေႃႈပေႃႉၵၢၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ လၢႆးမၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတီႈလွႆတွၼ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ယိုဝ်း။ သိုၵ်းတႆးၵေႃႈ ပေႃးငိူင်ႉဝႄႈပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉလူး” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်/ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႆႈလူႉလႅဝ် ဢၼ်လႆႈႁၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵႃႈၶၼ်မၼ်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၵၼ် တေႃႈ လဵဝ် တိုၵ်ႉယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ တင်း ဝတ်ႉၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တႄႇဢဝ် ၶဝ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း 4 လင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢဝ်သင်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆ မီး လွင်ႈလူႉသုမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၵၼ်ၶႃႈလႄႈ ပႆႇလႆႈႁူႉ သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းလီလီ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်/ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်

“မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တႄႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၽႃသႃး မႃးတၢင်းႁၢမ်းငၢႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ႁဵတ်းၶိတ်ႈ ႁဵတ်းပၢႆႇ တေႃႇပေႃးထိုင် တီႈၶူဝ်ႁၵ်း” ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းႁၢမ်းငၢႆး လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇ ထႅင်ႈတင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း