တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ RCSS/SSA ပိုတ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

0
143

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင်ႈ ၽႃႇၺႃးၵၼ်တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင် မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉ။

ၾၢင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA
Photo by – RCSS/ ၾၢင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တပ်ႉၶလယ 225၊ ၶလယ 277 တင်း ၶမယ 519 ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 40 ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၽႃႇၺႃးၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၵွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း RCSS ႁဝ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မွၵ်ႈတၢင်းႁိုင် 30 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတူၼ် 3 တပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႁူမ်ႈသၢႆသိုၵ်း ၵၼ်သေ ၶိုၼ်းမႃးၽႃႇၺႃးၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးႁဝ်းၶႃႈဝႆႉထႃႈလႄႈ ပေႃးၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တိုၵ်ႉမီးႁၢဝ်ႈႁႅင်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယင်း ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်း ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ မိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ တီႈယူႇႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမီးတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇလုမ်းဝႆႉယူႇၵူႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်း တူၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပိုတ်ႇဝႆႉလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ယူႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈသေ တေၵပ်းသၢၼ်တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉၶဝ်သေ ၵေႃႈ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် NCA လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵတ်းယဵၼ် သေ တေႃႇၼႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

“ဝၢႆးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈ” ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 4 တပ်ႉၵွင်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA တီႈလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း တၢင်းသွင်ၾၢႆႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်လႆႈပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ထိုင် 3/3/ 2020 မႃး ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 24 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE