တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး

0
99

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ သေ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ တၢင်းပွတ်းသၢႆတၢင်း မိူင်းငေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး။

ဝၼ်းတီႈ 11/11/2019 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ႁိမ်း 7 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း (လွႆ) TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းငေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်သေယိုဝ်းၵႂႃႇ တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႉၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ“ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ၶလယ 77 ႁူမ်ႈ ၵၼ် လေႃႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း တပ်ႉၵွင် 765 တၢင်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ။ တပ်ႉမတေႃမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ မႃး လုၵ်ႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵဵင်းလီသေမႃး။ တိုၵ်းသေ ၵိုတ်းသေ ႁဵတ်းၼႆ ႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း တေႃႈလဵဝ် တၢင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈ ၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆး မိူင်းငေႃႉ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဵမ်ၸဝ်ႉ သဵင် ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်း တေႃႉၽေႇ – ၵုၼ်ၵွၵ်ႇၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸူး တဢၢင်း(လွႆ)၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သေ ယိုဝ်းၸွႆႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွၼ်း 7-8 လုၵ်ႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယိုဝ်း ၵႂႃႇတၢင်း ပၢင်မူင်ႈ၊ ၶုၼ်ယုမ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ၼမ်ႉတူၺ်၊ လွႆပႅၵ်ႇ၊ ၽႃလႅင် ႁဵတ်းၼႆၵူႈ ဝၼ်းၶႃႈ ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းလဵပ်ႈတူၼ်ႈတၢင်းလူႇပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင် ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇလီလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းလဵပ်ႈ တူၼ်ႈလူႇတၢၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2019 သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇထႅင်ႈယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵႄႈမိူင်းငေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယိုဝ်းၵၼ်တင်းဝၼ်း။ တေႃႈထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 15-20 မိၼိတ်ႉၼႆႉ တိုၵ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ယူႇ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းတႄႉ ပဵၼ်သဵင်ၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵၼ်တၢင်း ပွတ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ – ၵုၼ်ၵွၵ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းတႄႉ ပႆႇငိၼ်း ဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

“ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸူး တၢင်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ – ၵုၼ်ၵွၵ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး လိူဝ် ၼၼ်ႉ ပၢႆဢဝ်ၵွင်ႈလူင် လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းငေႃႉ လႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယင်းပႆႇယဵၼ် ” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တၢင်းပွတ်း ၼမ်ႉသၼ်ႇလႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း 2 သွင်ၾၢႆႇ။ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်သေယိုဝ်းၸွႆႈ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈမီး တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE