ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

0
65

ပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း 394 လုၵ်ႈ။

Photo by – SHAN/ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၵၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4 – 11/11/2019 မီး 279 လုၵ်ႈ။ ၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉမီး 115 လုၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းမီး 394 လုၵ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆး မိၼ် ဢဝေႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၼၢင်းမူဝ် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇပွႆး ဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း၊ ဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ တႄႉ ပီ ၵၢႆ ၵူၼ်းၵိုၼ်းလိူဝ်ၼႆႉဢေႃႈ။ ပီၼႆႉ မွၵ်ႈဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း 2-3 ဝၼ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းၶႂ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဝႆႉ။ ပီၼႆႉသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း 9 ဝၼ်း/ ၶိုၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူႈပီတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်း 10 ဝၼ်း/ ၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း မီးပၢင်တွၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်းၽူႈၶဝ်ႈၶဵင်ႇ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ပေႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႈလႄႈ ပွႆႇႁူင်းၾႆး လုၵ်ႈလဵၵ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၼမ် သေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁၢင်ႈလီ (ညမီးကြီး) ဢၼ်ပွႆႇၵၢင်ၶမ်ႈ လႆႈသူးရၢင်းဝလ်းၵႂႃႇသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ရၢင်းဝလ်းထီႉ 1 ပဵၼ်ၸုမ်းတဵင်ႇ ယၼ်ႇ (တိမ်ယံ)၊ 2 ၸုမ်းတတ်ႉၶေး(ဢေႇ)/ ဓါတ်ခဲ(အေ)၊ 3 ၸုမ်းတူၺ်းတိတ်ႉ (သွေးသစ်)၊ 4 လူႇပႄႇ (သူၺ်ႇၵွင်းသၢၼ်ႇ)/ လူ ပဲ့(ရွေကောင်းစံ)၊ 5 မိူင်းပွၼ်(မိုင်းပွန်)။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သူးယွမ်ႉၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ 6 ၶျၢင်းတုၼ်းၵေႃးလဵၵ်ႉ (ချင်းတွင်းကော လိပ်)၊ 7 သုၶထၼု (သုခဓနု)၊ 8 ပွႆးၸႃးဢူဝ်ႇ(ပွဲစားအို)၊ 9 KBZ Bank လႄႈ 10 သူၺ်ႇမဵတ်ႉတႃႇ (ရွှေမေတ္တာ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း ႁၢင်ႈၼူၾႆး(စိန်နားပန်) သမ်ႉ ရၢင်းဝလ်းထီႉ 1 ပဵၼ်ၸုမ်း ယွင်ႇသူင်ႇ (ရောင်စုံ)၊ 2 တဵင်ႇၶျိၼ်ႇ (ဒိန်ချဉ်)၊ 3 မေႃႉၵျီႉ (မော့ကြည့်)၊ 4 တဵၵ်ႉထီႉ(သိဒ္ဓိ)၊ 5 ၼေႇၵျႃႇသေႉ(နေကြာစေ့)။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သူး ယွမ်ႉၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ 6 သူၺ်ႇမဵတ်ႉ တႃႇ (ရွှေမေတ္တာ)၊ 7 သူၺ်ႇထၼု (ရွှေဓနု)၊ 8 လၼ်းပျႃႉၵျႄႇ(လမ်းပြကြယ်)၊ 9 တွင်ႇ ပေႃႇၶျႄႇရီႇ(တောင်ပေါချယ်ရီ)၊ 10 Air KBZ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ငိုၼ်းသူးရၢင်းဝလ်း ဢၼ်တေမွပ်ႈပၼ်ပီၼႆႉသမ်ႉ တင်းမူတ်း 930 သႅၼ်ပျႃး။ သူးရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ ၼမ်သုတ်း 75 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE