Monday, May 20, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းထုင်ႉ ၵူတ်ႉၶၢႆ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း။   တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 12 တေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉသ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း။ “တၢင်းၼႆႉ ၶူဝ်းၶဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသူႈထိုင်၊ ၶူဝ်းလၢႆးၶႅၼ်းဢမ်ႇထိုင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်မီးၼမ်လိူဝ် ပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ် သိုၵ်းၶၢင် လႄႈ...

သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်တပ်ႉသိုၵ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၸုမ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ယူႇၵၢင်ၶပ်းၶိုင်ပၼ်သေ တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃတၢင်းၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၸုမ်း။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC လၢတ်ႈဝႃႈ-...

UWSA ၶၢၼ်းႁွင်ႉသၢဝ်ဢွၼ်ႇၾိုၵ်းသွၼ် တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ပွႆး 30 ပီ

တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃး တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၸီႉသင်ႇလူင်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ် သၢဝ်ဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု - 15-20 ပီ ၾိုၵ်းသွၼ် တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ပွႆး 30 ပီ။ ငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႉ UWSA...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇ TNLA တင်း RCSS တေလီၵၼ် ယူႇတီႈဝႃႉ UWSA

RCSS တင်း TNLA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2018 ၼႆႉသေ ပႆႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းတီႈ 2 ၼႆႉၵေႃႈ TNLA ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ဢဝ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ တႃႇTNLA တင်း RCSS တေလီၵၼ်မီးတီႈဝႃႉ UWSA ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း...

ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၸၼ်ႉသုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်

တႃႉဢၢႆႈလူၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၵွပ်ႈပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢႃယုၵေႃႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၺီႇလၢၼ်ႇ ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တီႈယူႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ တႃႉဢၢႆႈလူၼ်း ဢၼ်လုတ်ႈပဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၽႂ်” ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၽူႈထတ်းသၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈႁႃသိုၵ်း RCSS

ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ သွၵ်ႈတဝ်ၶူၼ်ႉႁႃ သိုၵ်း RCSS/ SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/07/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 2-3 တပ်ႉၵွင် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ဢူပ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ...

CSSU ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းတူၺ်းၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ SSPP တူၺ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 21/07/2018 ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး Committee for Shan State Unity ( CSSU) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်တပ်ႉသိုၵ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈမေႃၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢင်လိူဝ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်၊ မွၵ်ႇမႂ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသိုၵ်း ၼႆၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢထမ်မ တဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်း - ၵူၺ်းၵႃႈ သင်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃး တႄႉ တၵ်းတေလႆႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း 5...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 16/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 11 တင်း သိုၵ်းၶၢင် တပ်ႉၵွင် 9 လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် တင်း ဝၢၼ်ႈတီႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ Kachinnews ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ “ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူဝ်းႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးလႄႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း လူႉသဵင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း လူႉသဵင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီသေ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၶုၵ်း ထူပ်းမၢႆတွင်း တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း...

ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ယႅၵ်ႈၵၼ် ပဵၼ် 2 ၸုမ်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသိုၵ်းRCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်လႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈႁဵင်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵင်းသႃႇ၊ ၼႃးလွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း၊ ၽႃၸႃး၊ ၸၢမ်ပွင်ႇ၊...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၸုမ်းႁႅၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးထုင်ႉၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်း ဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပဵၼ် တပ်ႉမ 33 ၊ ၼႂ်းၼမ်ႉလၼ်ႈသမ်ႉမီးဝႆႉ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶလယ 17 (ဝၢၼ်ႈလီႈ) ၊ ၶလယ...

သိုၵ်းတႆး RCSS 6 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 10 ဝၼ်းပၢႆ ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သပ်းလႅင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၸီႉၼႄးဝႃႈ RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ဢၼ်လႆႈ မၵ်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 114 တင်း ၶမယ...

ၽွင်း RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်တီႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးလေႃႇတိုၵ်းတၢင်းလင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၽွင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ငႃးသိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ မိူင်းၵိုင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈ တဝ်လမ်းတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းႁူဝ်ၶၢႆး၊ ႁၢမ်းငၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈ ဝိႁၢၼ်ၸၢၵ်ႈတေႃႇ၊ ဝိႁၢၼ်ၵုင်းမူင်ႈ ၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း