Saturday, June 15, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

RCSS တိုၼ်းတေဢမ်ႇထွႆ ၸိူင်ႉၼင်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇ

RCSS/SSA တွပ်ႇၵႄႈၶိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တမ်းဝၢင်းၶဵတ်ႇသဵၼ်ႈတၢႆ ႁႂ်ႈဝႆႉဝၼ်းတီႈ 12/02/2019 လိုၼ်းသုတ်းသေၶၢႆႉထွၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းပွၵ်ႈယူႇတီႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉသွင် ၾၢႆႇဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမီး။ ဝၼ်းတီႈ 27-29/01/2019 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ပွၵ်ႈၵမ်း (19) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် 215...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပၼ်ၾၢင်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူႈၸုမ်းႁႂ်ႈႁဵတ်း ၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇတီႈယူႇၽႂ်မၼ်း ဢၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ တႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တေမၼ်ႈၵိုမ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၸီႉသင်ႇပႃး ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၸိုင် ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ထွၼ်ထွႆၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/01/2019 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်တူင်ႉၼိုင်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ၊ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ  မၢတ်ႇၸဵပ်း  လိူဝ်ႁႅင်း လႆႈသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃ ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ သီႇပေႃႉ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးၵမ်ႇ ဢႃယု...

ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းဝႃႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပၢင်သၢင်း

ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (ႁိုဝ်) ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းဝႃႉ တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း။ ဝၼ်းတီႈ 16/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းပၢင်သၢင်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႉ UWSA သေႁူပ်ႉထူပ်းႁူဝ်ပဝ်ႈဝႃႉ ပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင် ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ...

SSPP တေႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း RCSS ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်း 4,000 ပၢႆ တုၵ်းယွၼ်းမႃး

SSPP/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း RCSS ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 4,000 ပၢႆ တုၵ်းယွၼ်းမႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/01/2019 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း လႄႈ လွင်ႈမႆႈၸႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ တင်း...

TNLA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ် ႁူပ်ႉတင်း RCSS တႃႇငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ

TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃတင်း RCSS/SSA ထႅင်ႈၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် ႁူပ်ႉ RCSS သေ ငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05-09/01/2019 တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၸဵမ်ၸဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသီႇပေႃႉ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်ဝၢႆ ဢိူင်ႇၵုင်းသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်ဝၢႆ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼႆဝႃႇ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ပႆႇႁၼ်...

ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်း ထိုင် 8:45 မူင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တင်း တူဝ်တႅၼ်းငဝ်ႈ ငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သိုၵ်း PNLO တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်း ယိုဝ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ PNLO ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈလေႃႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မီ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ၺႃးၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၾၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်း RCSS ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းပဢူဝ်းလမ်းၾၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 2 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈလူႉ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/12/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...

MIPS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တိူဝ်းၼမ်မႃး

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တိူဝ်းၼမ်မႃး ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ( Myanmar Institute of Peace and Security - MIPS) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ

သိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ၼဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်း ၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၾၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။ RCSS လႆႈ ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်တုမ်ႉတွပ်ႇ ၶိုၼ်းသေလႄႈ ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3...

ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၶိူဝ်းတႆးၸၢင်ႈဝၢႆးႁၢႆ

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸိုင် ၶိူဝ်းႁဝ်း ၸၢင်ႈဝၢႆးႁၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2018 လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ပဵၼ်ပႃးၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်သွင် ၸဝ်ႈတူၺ်းႁၼ်...

သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းထိူၼ်ႇသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:20 – 11:50 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ 317 ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလွင်ႈႁီႉၼႄးဝႃႈ ၽဝ်ဝတ်ႉ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ဝိႁၢရ် ပၢင်ပီႉ တီႈဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၽဝ်ဝႃႈၼႆသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 07/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ၸၢဝ်းပဢူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈမႆႉပူၵ်ႇပၢင်ပီႉ ဢိူင်ႇ ၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း