Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းထုင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်း TNLA တီႉၵႂႃႇၼႄတၢင်း ပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  မႃးႁွင်ႉထိုင်ႁိူၼ်း ဝႃႈတႃႇၼႄ တၢင်း ၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းတင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉတႃ။

Photo by Mao Mong Jet: ထုင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ

မိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 13/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယေး ဢိူင်ႇမိူင်း ၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ  ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ၺႃး သိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈမႃး ႁွင်ႉၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆသိုၵ်းၶဝ် ဝႃႈတႃႇၼႄတၢင်းပၼ် ၊ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ တူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းလွႆၶႃႈဢေႃႈဢၼ်မႃးႁွင်ႉၵႂႃႇ။ ၶဝ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းသိုၵ်း ၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈသိုၼ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ ၶဝ်မႃးၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇသေ ဝႃႈသူင်ႇ တၢင်းပၼ် ၶဝ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ၶဝ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇပွၵ်ႈမႃး မီးယူႇတီႈလႂ် ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸွမ်းသင်ၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႃႇၶဝ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ 6 ၵေႃႉ ဢၼ် သိုၵ်း TNLA မႃးႁွင်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် သၢင်ႇၸၢႆး၊ ၸၢႆးငူၺ်ႇ၊ ၸၢႆးလႅင်၊ ဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ၸၢႆးၸွႆႉ  ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢႃယု 30 ပီ လူင်းတႂ်ႈ ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်လုင်းပၢၼ်း ဢႃယု 55 ပီ  ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢႃယု 30 လူင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းမႂ်ႇၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၶဝ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူ ၼမ်ႉတႃၵၼ်ယူႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ လႆႈႁူႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇၸွမ်းဝႃႈ ထိုင်တီႈလႂ်ယဝ်ႉ ၽႅဝ်တီႈလႂ်ယဝ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တေၶႅၼ်းၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁူႉၶၢဝ်ႇ ႁူႉငၢဝ်းသင်။ ”-  ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇ ၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ တၢင်းၾၢႆႇဢိူင်ႇမိူင်းၵဵတ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ  ။

လွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA သေတႃႉ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ထုင်ႉမိူင်းယေႃ မိူင်းၵႅတ်ႈ လၢႆလၢႆဢိူင်ႇၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်း KIA/ KIO ၸီႉသင်ႇဝႆႉႁႂ်ႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉၵူႈၵေႃႉသေ ႁႂ်ႈဢဝ်ၸုမ်ႈၵၢင်ႉၵႄႇမႃးမွပ်ႈပၼ်ၶဝ်ဝႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉမႃး ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ် မေႃယႃ မေႃလုမ်းလႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ တေႇဢဝ် ၶူးသွၼ်ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်မႃးတမ်းဝႆႉပၼ် ဝႃႈၼႆ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း