Saturday, June 22, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း လူႉသဵင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ

Must read

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း လူႉသဵင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီသေ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၶုၵ်း ထူပ်းမၢႆတွင်း တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း တီႈၼိူဝ်ၵွင်းလွႆဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ။ မီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိူင်ႈ၊ ပူၵ်းသူၼ်းလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႆးၵူႈပၢၼ်ပၢၼ် ဢမ်ႇဢွင်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်။ ၶဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၵဝ်းႁဝ်း၊ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်၊ သႄႉၵၼ်၊ သူၼ်းၵၼ်သေတႅၵ်ႇၵၼ်မႃးၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်။ သင်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း တိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း သင်ႇသွၼ်ၸဝ်ႈ ၵွၼ်းၸိူင်း မႄး၊ ႁၵ်ႉ၊ ၽွမ်ႉ၊ ၸွႆႈတႄႉ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတေၵႂႃႇလႆႈလီ။ ၵူၼ်းၵႃႈ ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း မႄး၊ ႁၵ်ႉ၊ ၽွမ်ႉ၊ ၸွႆႈသေ ႁဝ်းသမ်ႉၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈၸၵ်း၊ ၸႅၵ်ႇ၊ တႅၵ်ႇ၊ ယႃႉ ၵူၺ်းလႄႈ ၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈလႆႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆ ၽွမ်ႉတီႈသူပ်းၵူၺ်း၊ ၸႂ်ႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇႁၵ်ႉၵၼ်လႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းလူႉသဵင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဢၼ်ပဵၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉ တပေးၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸွမ်သိုၵ်း လူင် ၸၢႆးယီႈ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS/SSA ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်း၊ ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် လႄႈ ၽူႈ ယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ႁၢၼ်၊ ပလိၵ်ႈထႆး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း လၵ်းတႅင်ႇ၊ ဝဵင်းႁဵင်လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တီႈၶုမ် ၵုတ်းၸဝ်ႈ ၵွၼ်းၸိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁႅင်း(ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ)သေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 1991 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း