Saturday, May 18, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းငမ်းယဵၼ်လူင် NCA လူမ်ႉၸူမ်

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA  ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၵိတ်ႇၶႂၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ဢၢၼ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ မိူၼ်ႁိူဝ်းလူင်ငမ်းယဵၼ်လူမ်ႉၸူမ်ၵႂႃႇၵၢင်ၽွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by SHAN- ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈလုမ်း RCSS မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/8/2019

ဝၼ်းတီႈ 27/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS/SSA ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ သပ်းၸႅင်ႈလွင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်သိုၵ်းလူင် ပွင် ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၵိတ်ႇၶႂၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း လွင်ႈတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ ၊ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် JICM ၊ တႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၊ ပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း  ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈ မိူၼ်တင်း ႁိူဝ်းလူင်ငမ်းယဵၼ် NCA ၸူမ်ပင်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“ ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉတၢၼ်းလႅင်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၽၢၼ်ႇသေလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မိူၼ်တင်းႁိူဝ်းၼႆႉ လူမ်ႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တႃႇတေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ ဢုပ်ႇၵၼ် လူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမေး တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းဢုပ်ႇ၊ ဢမ်ႇယွမ်းမူၼ်ႉမေးၼႆၵေႃႈ မၼ်းလူမ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸူမ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/10/2019 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တင်း တူဝ်တႅၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉငဝ်ႈ ၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း တၢင်း ထိုင်မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆးသေ ၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၼွၼ်းတီႈမႄႈႁွင်ႈ သွၼ် ၶိုၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢၢၼ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 25 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တေလုၵ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶၢမ်ႈလၢၼ်ႇ တီႈၼႃးမူၼ်း သေမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း – လၢင်းၶိူဝ်း – မိူင်းၼၢႆး – ၼမ်ႉၸၢင် – လွႆလႅမ် – မိူင်းပွၼ် – ႁူဝ်ပူင်း – တူၼ်ႈတီး  ။

လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈ – ယွၼ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႄႈတူဝ် ပၼ်ၶေႃႈမုလ်းၽိတ်းၵူၺ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ တင်းၸုမ်း PNLO ၵေႃႈဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်။ သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇတၢင်း မႄႈသၢႆသေ ၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်း တႃႇၶီႈလဵၵ်းၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၸႅင်ႈၶိုၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လူင်ႈၼႃႈ 3-5 ဝၼ်းၵွၼ်ႇ ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၶိုတ်း တႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ပွႆးလႆႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ဢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶတ်းၶႂၢင် လႅၵ်ႈလၢႆသၢႆၵႂၢမ်းၼႆႉ မီးယူႇ 3 လွင်ႈ (1) ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵႂၢမ်းသင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽူႈ ၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ၶူဝ်လမ်) ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းလႅင်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (RCSS/SSA) ၶဝ် ၽၢၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း၊ မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၼမ် ၊ မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်သူၼ်းတုမ်ဢဝ်လႆႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း။ (2) ယွၼ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ လႄႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်သေ ၶႂ်ႈယႃႉၼႃႈယႃႉတႃ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ (3) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈ ၼိူဝ်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26-27/11/2019 ဢၢၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် PPST (ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း) ၊ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ဢၢၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်မၢႆတွင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ၊ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ဢၢၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် JICM ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁူပ်ႉၽူႈ ၼမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽွင်းတၢင်လူင် ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းယူႇ ဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ – ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်း တၢင်း မီးဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်း ၸိူင်ႉၵၢတ်ႇၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း