Tuesday, June 18, 2024

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ

Must read

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် လုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် RCSS/ SSA ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း ဢင်းၵၢၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ပႃႇႁဵဝ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်း တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ/ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း ဢၼ် လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2018 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ၽွင်းဢႃယုလႆႈ 71 ပီ ဝႃႈၼႆ။

မႄႈထဝ်ႈၼု ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႃးတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵပ်ႉ။ ဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်တီႈလွႆတႆးလႅင်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း –

ၸိုဝ်ႈ – ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း
ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ – လုင်းသၢင်ႇၶေႉ လႄႈ ပႃႈၶမ်းၼူႉ
တီႈယူႇ – ပွၵ်ႉ 6 ဢိူင်ႇမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။
ပီႈၼွင်ႉ- မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 10 ၵေႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႉယႂ်ႇသုတ်း။
လုၵ်ႈလၢင်း – တင်းမူတ်း မီးလုၵ်ႈ 9 ၵေႃႉ ၸၢႆး 6 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 3 ၵေႃႉ။
ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃး – မိူဝ်ႈပီ 1970 – 1999 ႁဵတ်းၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆး။
ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(ၵၢၼ်သိုၵ်း) –
မိူဝ်ႈပီ 1972 ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်း SURA ဢၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းဢွၼ်ႁူဝ်၊ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈ မၢႆလူင် တီႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ။
မိူဝ်ႈပီ 1973 လႆႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉပဵၼ် ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈလုမ်း G-2။
မိူဝ်ႈပီ 1974-1978 ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ပၢင်သဝ်း တီႈပၢင်မႂ်ႇသုင်။
မိူဝ်ႈပီ 1978-1979 ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် G-1 ၸွမ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်။
မိူဝ်ႈပီ 1979-1980 ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၢင်သဝ်း တီႈတပ်ႉပႃႇလၢႆး။
မိူဝ်ႈပီ 1980-1983 ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈႁူဝ်ယၢၼ်ႈ ၵဵင်းလူမ်း။
မိူဝ်ႈပီ 1983-1984 ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉပဵၼ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 271 တီႈတပ်ႉၵွင်းႁႆး မိူင်းပၼ်ႇ။
မိူဝ်ႈပီ 1984 လႆႈယိပ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၢင်သဝ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ပၢင်မႂ်ႇသုင်။
မိူဝ်ႈပီ 1990-1992 လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းၵျွတ်ႈ။
မိူဝ်ႈပီ 1996 ၽွင်း MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်းသေ ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။
ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈပီ 1999 လႆႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈမိူင်းၼႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်း SSA ဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးၵေႃႇတင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်။
မိူဝ်ႈပီ 2000 ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း။
မိူဝ်ႈပီ 2005 ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းပၢင်သဝ်း။
မိူဝ်ႈပီ 2013 လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈလုမ်း လုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင်။
မိူဝ်ႈပီ 2017-2018 ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ် လုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင်လႄႈ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်လူင် (CEC) လႆႈႁပ်ႉၸၼ်ႉသိုၵ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တေႃႇထိုင်မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃးလႆႈသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်းၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဢဝ်မႃးတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA  (ၼႂ်းဝႅပ်ႊသၢႆႊ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း