Monday, May 20, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်

ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႇတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လူႉသဵင်ႈ သုတ်းမုၼ် ၽွင်းဢႃယု 71 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:30 မူင်း ၸဝ်ႈယုၼ်းပႅင်ႇ ဢႃယု 71 ပီ လူႉသဵင်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်း ၸဝ်ႈ...

RCSS ဢၢၼ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်း 2-3 လိူၼ်ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးလွၵ်းၸုၵ်း၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး) ၼႂ်း 2-3 လိူၼ်၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႃႈၼႆႉ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊ

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် JICM ပွၵ်ႈၵမ်း 7 တႅပ်းတတ်းဝႆႉ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူၼမ်းၼႂ်း 3  RCSS/SSA ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC...

LDU တုၵ်းယွၼ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ လႃးႁူႇ

ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇ LDU ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတေတုၵ်းယွၼ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ လႃးႁူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သေႃးလမူၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ LDU လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတုၵ်းယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇ ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွင်ႇပေႉထႅင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ 4 ပီ 1 ပွၵ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွင်ႇပေႉထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 21-22/02/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 4 ပီ...

တူဝ်တႅၼ်းဝႃႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် – ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်

တူဝ်တႅၼ်းဝႃႉ UWSA တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈမိူင်းၶႄႇ တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ပၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/02/2018 ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဝႃႉ UWSA တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ- ၵႂႃႇ ႁူပ်ႉၵၼ်...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃးၼႆႉ

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း တင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉလူင်းထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်၊ ၸႅၵ်ႇၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ်ပၼ်ၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18-19/02/2018 တေမႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တင်း တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ

ၸုမ်း PPWT တင်း ၽွင်းတၢင်ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆးတၢင်းႁူႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/02/2018 တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် Peace Process Working Team – PPWT တင်း ၽွင်းတၢင်ငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ/...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ NMSP တင်း LDU ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ NMSP တင်း LDU ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA တီႈၼေႇ ပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လႃးႁူႇ LDU လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA = Nationwide Ceasefire Agreement...

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီး 2 ပၢင်

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပီ 2018 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ 2 ပၢင်။ ပၢင်ၼိုင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸတ်း၊ ထႅင်ႈပၢင်ၼိုင်ႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၸတ်း။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) ၸၢႆးသူႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- "ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ ပဵၼ်သွင်ပၢင်။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး...

ၸုမ်းမွၼ်းတင်းၸုမ်းလႃးႁူႇ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈလွႆတႆးလႅင်း လွင်ႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းမွၼ်းတင်းၸုမ်းလႃးႁူႇ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ တီႈလွႆတႆးလႅင်း၊ လွင်ႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၼႆႉ။ ပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ၊ ဝၼ်းတီႈ 7 ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2018 ၊ ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)...

UNFC တင်း PPST ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸုမ်း UNFC တင်း PPST ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႄၵၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းၽႂ်မၼ်း လႄႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ၊ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 မူင်း ထိုင် 5:30 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၶွင်ႊသီႊၾႅတ်ႊၻရႄႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈ (UNFC)...

ၽွင်းတၢင်/လုမ်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း 20 မိူင်းပၢႆလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈ လၢႆလၢႆၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုၼ်းမုၼ် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ၊ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS လွႆတႆးလႅင်း မီးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈမိူင်းတႆး/ ၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 20 မိူင်းပၢႆ။ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ၊ ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်း 2018 ၼႆႉ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ တီႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းယိုင်ႈယႂ်ႇ

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်း 2018 ၼႆႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းယိုင်ႈယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ မီးပီႈၼွင်ႉလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ "မိူဝ်ႈၼႆႉတီႈႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပၢင်ႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ မီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ၊ ပီၼႆႉပၢႆႉလိၵ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်သီၶမ်း၊ တူဝ်လိၵ်ႈ 71 ပီ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းထႆးတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းထႆးဢွၼ်ဢဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇ တေႃႇ ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 04 – 06 /02/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ Thairath ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ထၢရ်ႊၶျႆႊယၼ်ႊ သီႊသူႊဝၼ်ႊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း သုင်သုတ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်ႉဢွင်ႇလၢႆႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း