ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ NMSP တင်း LDU ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ NMSP တင်း LDU ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA တီႈၼေႇ ပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 13/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လႃးႁူႇ LDU လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA = Nationwide Ceasefire Agreement ) တီႈႁူင်းႁေႃး MICC 2 ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၼႂ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ တူဝ်တႅၼ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ ႁူမ်ႈပႃး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ တူဝ်တႅၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉၽူႈႁၼ်ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း၊ ၼၢႆႇလယီႇၵွင်း၊ ၼၢႆႇဢွင်ႇမငႄး တင်း တူဝ်တႅၼ်းၼႂ်း ႁူမ်ႈတုမ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊၻိၵ်ႊလႃးႁူႇသမ်ႉ ပဵၼ် ဢူးသေႃလမူၼ်ႇ၊ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇလႃႉ၊ ၼႃႇဝိပိုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊတိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း၊ ဢူးတဵင်းသေႃႇလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇသေႃႇဢူး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ ၼၢႆႇထေႃးမူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊတိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း၊ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း ၸုမ်း NMSP လူဢၢၼ်ႇၽိုၼ် လိၵ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႃႈၼႆ။

ၼၢႆႇသူၺ်ႇတဵင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶွမ်ႊမတီႊ NMSP လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈတႄႉမၼ်း မိူဝ်ႈပီ 1995 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶဝ်သမ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ထႅင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ သမ်ႉထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉယိုၼ်ႈမိုဝ်း ၸူးသေ ၸင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တႅၼ်း ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈ ၸင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းၸုမ်း UNFC ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉၵိုတ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP တင်း ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ANC သွင်ၸုမ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတႄႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်လူင်းမိုဝ်း NCA ဝႃႈ “ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမုင်ႈမွင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇသေႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မိူဝ်ႈပီ 2015 မီးၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ABSDF၊ ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်း KNU ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ယၢင်းသၢင်ႈၽွၼ်းပၢင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်း ပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ALP။ ၵမ်းၼႆႉ သမ်ႉလူင်းထႅင်ႈသွင်ၸုမ်း လႄႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ 10 ၸုမ်း။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here