Sunday, May 26, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

ၶွင်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၽူႈၼမ်း SSPP တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 1/5/2018 ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် (မၢၼ်ႈ) PC  ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ၊ ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈသႅၼ်းၽူႈၼမ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵႂႃႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉလွင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းယႆ ဝၢၼ်ႈႁႆး...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸွႆႈၶိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆး

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၵၢင် ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ် သေ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် PC ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

SNLD သီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ 6 လိူၼ် 1 ပွၵ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်း သၢင်ၶိုၼ်း လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 12 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသူႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊတပ်ႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:55 ၸၢႆးသုမ်လဵၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢႃယု 48 ပီ လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊတပ်း တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႉမၢႆ 2 ဝဵင်းမိူင်းသူႈ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25/04/2018 ။ ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၼႄၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ႁူဝ်တီးႁူဝ်လၢင်း၊ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် မၢႆတွင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇမၢၼ်ႈ (ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ)။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးတႆး ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/04/2018 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇသေ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတင်းမူတ်း 8,490 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶုၼ်ၵျေႃႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း 241...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 18 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 05-06/04/2018 ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းလႄႈ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA ပႃးၸုမ်းမွၼ်း NMSP တင်း ၸုမ်း LDU ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မိူဝ်ႈ...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းငမ်းယဵၼ်

တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽွမ်ႉၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၊ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၊ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းၵိုင် တၢင်ႇထိုင် တုၵ်းယွၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မၵ်းမၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ် ဝၼ်းဢိုတ်း လုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တၢင်ႇထိုင် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးဝႃႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းဢိုတ်း လုမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈတၢင်ႇ လုင်းၸၢႆးလူင်ၼႆႉသေ ဝၼ်းတီႈ 30/03/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈသုမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇ ...

FPNCC တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26-28/03/2018 ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်ၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ(...

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 10 ယွၼ်ႉလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်လိူဝ်ပေႉ ပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 28/03/2018 ၼႆႉ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈယူႇၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပႃႇတီႇ NLD ၼူၵ်ႉယုင်း...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢုပ်ႇၵုမ်ပႃးလွင်ႈၵူႈယိုမ်ငိုၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 9 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ။ လွင်ႈၵူႈယိုမ်ငိုၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ၊ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး မီးၽႅၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 9 ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ။ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 143 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

LDU တေလူင်းႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇ 7 တီႈ

ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇ LDU ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇ 7 ၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19-20/03/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇ LDU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လူင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး...

SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 100။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2018 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇ တီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ...

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ တၼ်းႁဵင်း

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းထွၼ်တူဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယူႇတီႈဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပဵၼ်ၽူႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇပိၵ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢွင်ႈတီႈ...

ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ Myanmar President Office ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ယွၼ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႃႈတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2018 ၼႆႉ တေယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ပူတ်းဝၢင်းတၼ်းႁဵင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း