Saturday, December 2, 2023

RCSS ဢၢၼ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်း 2-3 လိူၼ်ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးလွၵ်းၸုၵ်း၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး) ၼႂ်း 2-3 လိူၼ်၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႃႈၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC လၢတ်ႈဝႃႈ- “ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်လူင် JICM လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊတၢင်းၼႃႈၼႆႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵိုတ်းထႅင်ႈ 2-3 လိူၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၵိုတ်းယူႇၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈတႄႉ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမၼ်းႁဵတ်းလႆႈ။ ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူႈၾၢႆႇလႆႈယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းၼႂ်း 1-2 လိူၼ်တၢင်းၼႃႈၼႆႉ”-ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵူႈၾၢႆႇ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း၊ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ RCSS ၵေႃႈလီ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလီ၊ ၼႂ်းၸုမ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလၢႆလၢႆၸုမ်း တေလႆႈၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇၵူႈၾၢႆႇ။ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်၊ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈမႃးဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉမွၼ်း သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈသင်။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ပေႃးဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈ သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈမႃးၵူႈတီႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းဢဝ်မႃးထတ်းထွင်ထႅင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၶဝ်ႈၸွမ်းပိူင်၊ ပေႃးဢဝ်ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၵေႃႈ တေလႆႈမႃးမၵ်းမၼ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ၊ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်- မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃး ၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/02/2018 မီးၵၢၼ်ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC ) တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 28 သိုပ်ႇၸတ်းထႅင်ႈပၢင်ၵုမ် ၼႃႈၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း (JICM) ။ ပၢင်ၵုမ်လူင် JICM မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈၼႂ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ဝႆႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ။ ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းမႃး။ ပဵၼ်ၸုမ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးဝႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မီးသုၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းသေတႃႉ မိူဝ်ႈ RCSS ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း