ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထူၼ်ႈ 3

0
206

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇ ယွၼ်းႁႂ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း လူႉၵွႆ တူၵ်းသုမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Youth- ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၽႃၵၢင်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉဢူးလူႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်  ။

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈ ၼင်ႈၼိမ်ၼိမ်သေၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸႂ်ႉလၢႆး ၵတ်းယဵၼ်။ တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ 3 ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ 1)  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵွႆ ႁႂ်ႈၶဝ်လူႉ ႁႂ်ႈၶဝ်တူၵ်းသုမ်း၊ 2 )   ၸၢဝ်ႈၶိူဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇ လႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်း၊ 3 ) ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ် တီႉၺွပ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မူတ်းမူတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီး 3 ဝၼ်း ပႃးဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ပႆၼႄ ၵၢင်ၸႂ်ဝၼ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၼင်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သမ်ႉ 2 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ ယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ သေ ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်မၼ်း ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၼၼ်ႉ ယိပ်းပၢႆႉယုၵ်ႉၼႄၶိုၼ်ႈ တႅမ်ႈ လိၵ်ႈသုၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ