ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွင်ႇပေႉထႅင်ႈ

0

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ 4 ပီ 1 ပွၵ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွင်ႇပေႉထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 21-22/02/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 4 ပီ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ပၢင်ႁူမ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် 4 ပီ ၶွပ်ႈၼႆႉ လႆႈၸတ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႂ်ႇလႄႈ လႆႈၸတ်းတင်ႈ ၶွမ်ႊမ သျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 7 ၵေႃႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းၽွင်းပၢင်ၵုမ်လူင် 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ်။

ဝၼ်းတီႈ 21 ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွပ်ႈဢမ်းၼၢတ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပၼ်တီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ( CEC= Control Executive Committee) သေ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈသမ်ႉ မွပ်ႈပၼ်ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢွၼ်တၢင်းပႆႇလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉ။

ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ဢဝ်လၵ်းပိူင်တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊသေ လိူၵ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၽူႈသမၵ်း( ၽူႈမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶဵဝ် ၼႂ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ)။

ၽွၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶတ်းလိူၵ်ႈဢဝ် 5 ၵေႃႉ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 22/02/2018 ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢႆမၢႆႁူဝ်ပဝ်ႈၶဵဝ်တင်း 5 ၸဝ်ႈသေ ထၢမ်တင်း 5 ၸဝ်ႈ ၸွင်ႇတေႁပ်ႉၶဝ်ႈၶဵင်ႇ/ ဢမ်ႇႁပ်ႉၶဝ်ႈၶဵင်ႇ။ တင်း 5 ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉ တႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ တင်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ/မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ တင်ႈတႃႇႁပ်ႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထွၼ်တူဝ် ၵွပ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမွပ်ႈ ၼႃႈတီႈပၼ်ၶိုၼ်းၽူႈႁၵ်ႉသႃၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ၽွင်းယၢမ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ သိုပ်ႇႁဵတ်း သၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၵႂႃႇ။

ၽူႈႁၵ်ႉသႃၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ လႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် တီႈပၢင်ၵုမ်။ ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 244 ၵေႃႉ (တင်ႈဢဝ်ၶုၼ်ႁၢၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်) ပၼ်ၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈၶိုၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၵေႃႉၵဝ်ႇၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း သိုပ်ႇႁပ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်လႆႈယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၵေႃႉမႂ်ႇ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်တီႈပၢင်ၵုမ်သေ ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈၵၢၼ် တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵင်းသၢမ်ၶႃ (ၼမ်ႉၶူင်း)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here