တူဝ်တႅၼ်းဝႃႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် – ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်

တူဝ်တႅၼ်းဝႃႉ UWSA တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈမိူင်းၶႄႇ တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ပၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 03/02/2018 ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဝႃႉ UWSA တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ- ၵႂႃႇ ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢွၼ် ႁူဝ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဢူးတဵင်းသေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းလႃးသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဝႃႉ UWSA တီႈၵဵင်းႁုင်ႈ (သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး) မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ လီၸႂ်ၸွမ်း ဢၼ်ဝႃႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶိုပ်ႈၼႃႈ လႆႈဝႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉလႄႈလီၸႂ်ၸွမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉၼႆသေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ဝႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉၵႂႃႇမႃး ပေႃးမၢႆၾၢင်ပဵၼ်ဝႃႉ ယင်းၺႃး ထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ ၵႃးဝႃႉ ဢၼ်မီးပၢႆႉ SW1/ SW2 ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၼ်းယိပ်းမၢႆၾၢင်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထွႆၶိုၼ်းမူတ်း တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်၊ ၾၢႆႇဝႃႉ ၵေႃႈထဵတ်ႈထၢမ်ၵူတ်ႇထတ်းၶိုၼ်း လႆႈဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ” ၼႆ ၸၢႆးဢၢႆႇၺီႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ။

သဵၼ်ႈတၢင်းႁူးၽၵ်းတူဢၼ်ၶဝ်ႈၸူး ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉမီးပႃး သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း တၢင်ႉယၢၼ်း – ပၢင်သၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း- မိူင်းပွၵ်ႉ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ-ၼမ်ႉတိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပွတ်းတွၼ်ႈၶီႇႁိူဝ်းၵႂႃႇမႃးတႄႉ မီးယူႇလၢႆလၢႆတီႈ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here