လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေမွပ်ႈလိၼ်ၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ပၼ်ၵူၼ်းၵေးသီးၶိုၼ်း

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းလိၼ် ၼမ်ႉၵူင်း ၸူးၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၶိုၼ်း တႃႇ 31 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

ဝၼ်းတီႈ 13/03/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 7 ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တၢင်ႇလဝ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ထၢမ်ထိုင် ၼႂ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇဝႃႈ တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပႃးၸဵမ် ၼွင်ၼမ်ႉၵူင်း ၵိုၵ်းဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 131 ယိုတ်းဢဝ် ပဵၼ်ၶွင်တပ်ႉၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20 ပီၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆလႄႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေပၼ်ၶိုၼ်း 31 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ၼွင်ၼမ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး။ Photo By Hsenpai

ယူႇတီႈၸွမ်ႁၢၼ် မိၼ်ႉၼၢႆႇ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၼႂ်းသၽႃးၵူၼ်မိူင်းဝႃႈ “ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵေးသီး 31 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ်လိၼ်ၼမ်ႉၵူင်းလႄႈ လိၼ်လၢႆႇၼမ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉၼမ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼမ်ႉၵူင်း ၵေး သီးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းဝဵင်းတိုဝ်းၸႂ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉတပ်ႉၶဝ်သမ်ႉ ယိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ တႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေၶဝ်ႈလုမ်းလႃးၼွင်၊ ၸွမ်းႁိမ်းၾင်ႇၼွင် တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇလုမ်းလႃး၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႃႈၸင်ႇတၢင်ႇလဝ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ထၢမ်ထိုင် ၸွင်ႇသူၸဝ်ႈတေပၼ်ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ် ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇ မီး 2 ၶေႃႈ၊ လွင်ႈတီႈလိၼ် ၼွင်ၼမ်ႉၵူင်း 31 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ တႃႇတီႈလိၼ် 165 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ၼႂ်းမၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈတီႈလိၼ် 165 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၵႅမ်ၽွင်းလူင် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်ထႅင်ႈ 165 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်မီးႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇ။ တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶွင်တပ်ႉၶဝ်ၼႆ သေတႃႉ မီးၵႆတပ်ႉၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပွႆႇဝႆႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း။
တီႈၵေးသီးၼႆႉ တီႈလိၼ်သူၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ တင်းမူတ်း မီး 500 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ဢၼ်ၵူၼ်း မိူင်းတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် 200 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်ၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼင်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2017 ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here