ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တင်း တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ

ၸုမ်း PPWT တင်း ၽွင်းတၢင်ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆးတၢင်းႁူႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12/02/2018 တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် Peace Process Working Team – PPWT တင်း ၽွင်းတၢင်ငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ/ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ Mr-Sun Guoxian ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ 8 ၸုမ်း လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽွင်းတၢင်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းၶႄႇ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈၽႅဝ်မႃးတီႈတႃႈၵုင်ႈ တႃႇတေမိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမၼ်းၸဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးၵေႃႈ သမ်ႉၶႂ်ႈႁူႉငဝ်းလၢႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢၼ်ပႃးယူႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈသမ်ႉၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸုမ်း EAOs 8 ၸုမ်း။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းထိုင်ၶၵ်ႉလႂ်ယဝ်ႉ။ မၼ်းၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ထႅင်ႈၵမ်းထီႉ 3 ၼႆႉ မၼ်းမႃးၶမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မႃးႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယူႇတီႈမၼ်း ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းထၢမ် တေလႆႈၸွႆႈပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လူဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈ တင်းၾၢႆႇၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇတႄႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ပိူင်လူင်ႁဝ်းၶႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶေႃႈမုလ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈပႃး လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတၢင်းမိူင်းၶၢင်၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တပ်ႉၶဝ်ၵႂႃႇထူဝ်းသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်းၵူၼ်းလူင် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈၵေႃႈလီ၊ တင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး IDPS ၵေႃႈတေၼမ် တေၸၢင်ႈပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶႄႇ မီးတူဝ်တႅၼ်း 5 ၵေႃႉ ၊ ၾၢႆႇ PPWT 5 ၵေႃႉ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် PPWT ပတူဝ်ႇတႃႇတူဝ်ႇမူး (ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ KNU)၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၽူႈ ၼမ်းၼႂ်း CNF သလၢႆးထလႃႇႁေး၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း CEC (ALP) ၸေႃႇမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here