ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃးၼႆႉ

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း တင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉလူင်းထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်၊ ၸႅၵ်ႇၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ်ပၼ်ၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 18-19/02/2018 တေမႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉမိူဝ်ႈ 2015 တင်းၸုမ်း တိုၵ်ႉလူင်းၵႂႃႇ ထႅင်ႈသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇ LDU ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလႅၼ် လိၼ်တႆး-ထႆး တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႂ် ပႆႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ။ တၢင်းၾၢႆႇၶဝ်သွင်ၸုမ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉလူင်းလၢႆး မိုဝ်းၵူၺ်း၊ ပေႃးဢဝ်ႁဝ်းဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းလူင်းဝႆႉ 8 ၸုမ်းသေ တင်းၶဝ်ထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈတေ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ပေႃးၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တႃႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တၢင်းၼႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇဝႃႈမၼ်းတေမီးၶွမ်ႊမတီႊၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပေႃးလူင်ႉလႅင်းၵၼ်လီလီ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်ႇလႅင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၽႂ်တေဢဝ်တွၼ်ႈလႂ် ၽႂ်တေႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၵၼ်လီလီ ၸင်ႇတေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇဢုပ်ႇ တင်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်လိူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈၼႆသေ ၸင်ႇတေႁူပ်ႉၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/02/2018 ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇ LDU သွင်ၸုမ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တေႃႈလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA မီး 10 ၸုမ်း။

ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ မီးၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ABSDF၊ ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ယၢင်းသၢင်ႈ ၽွၼ်းပၢင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်း ပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ALP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here