Saturday, June 15, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁႅတ်ႉၼမ်ႉၶွင် ၾၢႆၵဵင်းႁုင်ႈ 13 ဝၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ၼမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ တေပိၵ်ႉၼမ်ႉၶွင် တီႈၾၢႆၵဵင်းႁုင်ႈ၊ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 13 ဝၼ်း ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၵၢၼ်ဢွၵ်ႇႁိူဝ်း။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶွင် ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၵၢၼ်ၸႂ်ႉႁိူဝ်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း/ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တေလူတ်းၵၢၼ်ပွႆႇၼမ်ႉ...

သင်ၶၸဝ်ႈ/တၵ်ႉၵႃႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး-တႆး ထုင်ႉပဵင်းလူင် တေၸတ်းပွႆး တၢင်ႇယွတ်ႈၸွမ်သႅင် ဝိႁၢရ်လူင်

ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်းတေမႃးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးဝတ်ႉသီမိူင်းမွၵ်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် တေၸတ်းပၢင်ပွႆးတၢင်ႇယွတ်ႈၸွမ်သႅင် (ထီး)ဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉသီမိူင်းမွၵ်ႇ လႄႈမွၵ်ႇသတ်ႉထႃး ၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းတၢၼ်း သၢင်ႈၵုသူလ်ၼႃးမုၼ် ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉတီႈ 03/12/2017 (ပီသႃသၼႃ-မိူင်းထႆး 2560)သင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးဝတ်ႉသီမိူင်းမွၵ်ႇ (ဝတ်ႉသၼ်ပႅၵ်ႇ) ဝၢၼ်ႈသၼ်ပႅၵ်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်၊...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းသေ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်လွင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တူဝ်တႅၼ်းလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸမ် 30 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20 – 24 /11/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ Agriterra, Nether land ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး MyCoop Pilot Training ။ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ SS Hotel, Aungban...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 4 ႁဵင်လုၵ်ႈပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ သႅၼ်း 9 မမ 4 ႁဵင်လုၵ်ႈပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတီႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ...

ၵူၼ်းသႅၼ်းဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သျွတ်ႉပႃသေ တၢႆၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉတူၼ်

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 24 ပီ တီႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉတူၼ် ယွၼ်ႉၵႂႃႇသျွတ်ႉပႃသေ လူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးတဵင်းထျၢႆႉ ဢႃယု 24 ပီ ယူႇပွၵ်ႉမျဵဝ်ႉမ ဝဵင်း မိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသျွတ်ႉပႃ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွင်ႈယေႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်း ယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မ သႃမိ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ တီႈတႃႈၵုင်ႈ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးဝႆႈသႃ ထွမ်ႇထမ်း(တြႃး) တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2017 တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ပွႆးယွင်ႈ ယေႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ...

ပွႆးတၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင် (ထီး)ၵွင်းမူး ယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၶူဝ်ၶမ်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးမိူင်းၶူဝ်ၶမ်း (ၶူဝ်လမ်) ဢိၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးလူင် တၢင်ႇထၢတ်ႈၸွမ်သႅင် (ထီး) ၵွင်းမူးယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်ၽႃ။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉတီႈ 03/12/2017 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၶူဝ်ၶမ်း)ၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ပွႆးလူင် တၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင် (ထီး)ၵွင်းမူး ယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈမင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း၊ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၵွင်းမူးမႄႈမၢႆႈ တီႈၵုၼ်ၵၢင်ၼွင်ၽႃ လႄႈ...

ပေႃးပႆႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႆးတင်းရၶႅင်ႇ တေပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉသေတႃႉ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈရၶႅင်ႇ ယင်းပႆႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း။ ပႆႇလႆႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တင်းၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ။ ပိူဝ်ႈတႃႇပွင်ပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၊...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တီႈလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 2 ၵေႃႉ/ ပႃးယႃႈမႃႉ 5 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉ၊ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်း လူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ် 52,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2017 ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢႃယု 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ 20 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ ၼွၼ်းၽႄးၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ လႆႈႁဵတ်းပၢင်တၢင်းလီ ပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼိူဝ်ႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ ၼွၼ်းၽႄးၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်း မႅင်ႇယိုၼ်ႈၵုသူလ်ပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼိူဝ်ႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီ မႅင်ႇယိုၼ်ႈၵုသူလ်ပၼ် ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး- ထႆး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉမိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တူဝ်ၵူၼ်းတေႃႉ ယႃႈတႄႉပၢႆႈလွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2017 ပလိၵ်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆးမႂ်ႇ ဢိူင်ႇမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၽွင်းၼၼ်ႉထူပ်းႁၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၺ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးမႃး ဢဝ်မႃးပႃးတိူၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၸၢႆးႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလုၺ်းၼမ်ႉပွၵ်ႈၾင်ႇၾၢႆႇမိူင်းတႆး။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈတိူၵ်ႈဢၼ်မၼ်း...

ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈလွႆတႆးလႅင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၢႆးမွၼ်းတႆး 7 ၵေႃႉ

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းပႃးပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း လႄႈဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး 7 ၵေႃႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18-19/11/2017 ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 49 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၶႃႈတၢႆ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႈဢႃယု 50 ပီ ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၽွင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၶႃႈႁႅမ်မၼ်းၸၢႆး တၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၽႄးမွင်ႇ ဢႃယု 49 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈပႃႇႁူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း...

RCSS/SSA တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး ၵဵင်းတုင်-တူၼ်ႈတီး၊ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသင်၊ ဢၼ်တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢၼ်ႁႃပၼ်ႁႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉတႅၵ်ႇၵၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ”-ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃးတူၼ်ႈတီး-ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႉတိုၼ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈလၼ်ႇၵွင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈတီႈမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊၼၼ်ႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉၸေယ သီရိ ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ ဝၼ်းၶမ်ႈလိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း