Tuesday, May 21, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းသူႈ 150 ပၢႆသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝတ်ႉလႄႈထၢတ်ႈၸေးၻီး ၵဝ်ႇၵႄႇ – ၼိူဝ်လွႆႁိမ်းဝဵင်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ႁႂ်ႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇႁူႉပိုၼ်းပဵၼ်မႃးလႄႈ ၸွႆႈၵၼ်ပႅင်းမႅတ်ႇႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း150 ၸူႉတုမ်ၵၼ်တီႈ လုမ်းၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၶီႇၵႃးၵႂႃႇထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈထႃယႃႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼိူဝ်လွႆႁၢႆး ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 1 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ။ ၶၢဝ်းတၢင်းဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇပီ150 ပၢႆလႄႈ...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸီႉသၢင်ႇႁႂ်ႈပူတ်းပၢႆႉဢၼ်ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ မိူင်းၼၢင်း

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸီႉသၢင်ႇႁႂ်ႈပူတ်းပၢႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလၢႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉ တီႈ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတပ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉၼႆသေ ထူပ်းႁၼ်ပၢႆႉၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၵိင်ႇၽႄမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေး သီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်၊...

ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ယွင်ႈယေႃး သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၽူႈပွင်သၢင်ႈသႃသၼႃတႂ်ႈၶူင်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈယေႃး သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈပွင်သၢင်ႈ သႃသၼႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း လႄႈ ႁူမ်ႈတၢၼ်းၵထိၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11-12/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸဝ်ႈၶူးတိုၼ်းတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

မုၼ်ၸဝ်ႈပွမ် ၸၼ်သၢႆၶေႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶမ်း ၵဵင်းတုင်သေ လႅၼ်ႈပၢႆႈ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇၽႃႈလိူင်သၢင်ႇၵၢၼ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ႁၢၼ်ႉၶမ်းၶေႇမရတ်ႉ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၵဵင်းတုင် ၸၼ်ဢဝ်သၢႆၶေႃးၶမ်းသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “ၶေႇမရတ်ႉ” ၶွင်လုင်းၸၢႆးသၢမ် ဢႃယု 82 ပီ ဢၼ် ၶၢႆၶမ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွမ်ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းသေ...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပႃး လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း တႄႇၶဝ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်မီးတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႊၽုမ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူးသုဝၼ်း ၽူႈၸွႆႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇတေလႆႈသွၼ် လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁဵၼ်းၸွမ်းပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃး...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2017...

ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း (ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ) လင်ၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈ

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈသႃႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း 2 လင်၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၺႃးၾႆးမႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း (ယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ) ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈသႃႇ ၸႄႈမိူင်းမၢဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ၊ သိုပ်ႇလၢမ်းမႆႈထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းမႆႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢၼ်ႈသႃႇလၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉတႄႉ...

ပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ်တီႈၸၢဝ်းတႆး 3 ၵေႃႉ – ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းပီ 2017

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးလႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႉၸၢဝ်းတႆး3 ၵေႃႉ တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ မႄႈၸႅမ်ႇ ယိုတ်းလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 30 ၵီႊလူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိူၼ်းမၢႆ 15 ဢိူင်ႇၶျၢင်ႊၶိူင်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiang Mai...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းႁႅင်း 4.7 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တင်းႁႅင်း 4.7 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉသုမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိမ်း 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယၢၼ် ၵႆဝဵင်း 59 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉၵၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO ႁႂ်ႈလူင်းၾိုၵ်းသွၼ်ပၼ် တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈ ႁိတ်ႈႁွႆးတႆးပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၶွမ်ႊမတီႇလႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၸႂ်တေၵေႃႇတႅၼ်ႈ ႁဵတ်းၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉသၢႆ

ၶွမ်ႊမတီႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 91 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 08/11/2017 ၶွမ်ႊမတီႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်။ ၾၢႆႇမိူင်းထႆး မီးၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵီႊၻႃႊၵွၼ်ႊ ၸၼ်ႊထရႃႊ ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမီး ဢူးသူဝ်းသူဝ်းၵျေႃႇ ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း သၢၼ်းမုၼ်း...

UWSA သၢႆႈပၼ်ၶိုၼ်း ၵႃႈတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ႁုပ်ႈယိုတ်း ဢဝ်ႁဵတ်းဝဵင်းမႂ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA တပ်ႉၸုမ်း 468 မိူင်းပွၵ်ႉ သၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းၵႃႈတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇ 3,000 ဢေႊ ၶိူဝ်ႊပၢႆ ဢၼ်ယိုတ်းဢဝ်ႁဵတ်းဝဵင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ယိုတ်းဝႆႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵျႃႇတေႃႇၶႃး လႄႈတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃးသေ ဢဝ်ႁဵတ်းဝဵင်းမႂ်ႇ တေႃႈလဵဝ် တႄႇသၢႆႈ တႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈမူး (ၼိုင်ႈလွၵ်း) လႂ် 6,500...

ၶွမ်ႊမတီႇသၢင်ႈၵၢတ်ႇမႂ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ လိူၵ်ႈဢဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊ BOSS ႁပ်ႉမဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢတ်ႇမႂ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ 08/11/2017 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 28 ၵေႃႉ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 4 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 23 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 55 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လိူၵ်ႈဢဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO ၵႂႃႇၼႄတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး တီႈမိူင်းၶႄႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Shan Youth Organization (SYO) တၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၵႂႃႇၼႄတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး တီႈမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:30 မူင်း(ယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ) ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ မၢၼ်ႈ- ၶႄႇ လႆႈမွၵ်ႇမႃး တီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO သေ လႆႈတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃႈၼႄ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလွႆ 100 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းလွႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလွႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 100 ပၢႆ ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းလွႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ယႅၵ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 08/11/2017 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆဢၢင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝိ ႁၢရ်ၵွင်းၶႃး ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 17 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢၢႆႈသၢမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း