Saturday, July 13, 2024

ပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈ

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူတ်ႇမႆႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ်။

Photo: by လုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 14/05/2020 ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမီးဝႆႉ ၶူင်းၵၢၼ် ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်တီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၽူႈၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း ထူပ်းလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပိူဝ်ႈတႃႇၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ- ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းပွတ်းၼႂ် ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈထႅဝ်ဢဝ်မၢႆၶပ်ႉတူဝ် (ဝႂ်ၶိဝ်ႊ) ဝႆႉၼႆသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်း 500 ထူင်/ၸုမ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငၢမ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: by လုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

ၼၢင်းသႅင် မိူင်းလီ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ပိူၼ်ႈယွၼ်ႇ ယၢၼ်းပၼ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေၵူဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ ဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်၊ တႃႇတေတေႃႇ ဝတ်းဝႂ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈယဝ်ႉ၊ ပႆႇလႆႈတေႃႇဝတ်းၵေႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈၸႅၵ်ႇပၼ်ၶူဝ်းၶွင် ၵႂႃႇဢဝ်တိၵ်းတိၵ်းလႃႈ။ ႁႂ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း မီးတႃႇၵိၼ်တႃႇယမ်ႉဝႆႉၵွၼ်ႇ ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo: by ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပီႈၼွင်ႉတႆး မႃးႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ

ပိူၼ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵိၼ်ၸမ်ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်သေ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမႃး ယွၼ်းၸႂ်ႉဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၸတ်းထႅဝ် ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈထႅဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လိုၼ်းသုတ်းမႃး သမ်ႉလၢတ်ႈမႃးထႅင်ႈဝႃႈ ပိၼ်ႇတီႈၸႅၵ်ႇမၼ်း တေၸႅၵ်ႇတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ (ႁူင်းၽၵ်း)ဢဝ်- ၼၢင်းသႅင် မိူင်းလီ တူၵ်ႇၶႆႈၼႄပိူင်ပဵၼ် ၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈပဵင်းပေႃး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးမၢင်ၸိူဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ၸၢႆးသႅင်ယ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “မီးပီႈၼွင်ႉတႆးတႃႇ 5 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်တေႃႇၶိဝ်းဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းပိူၼ်ႈသေ ၶဝ်ယွၼ်းမႃး ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး။ ၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉသေ တူၵ်းၵိၼ်းတႄႉတႄႉ။ ထိုင်မႃးပွတ်းၶမ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၸွႆႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး တင်းမူတ်း 10 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo: by ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း ထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၽွင်းၶၢဝ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လိူတ်ႇမႆႈလွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယူႇၼႆႉ တၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉလၢႆပွၵ်ႈ လၢႆၵမ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇလၢႆၸႄႈဝဵင်း။ မိူဝ်ႈ 30/04/200 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈ 1/5/2020 ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈ 3/5/2020 ၼႆႉထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းမႃးႁပ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 14/5/2020 ပွတ်းၼႂ်ဢွၼ်ဝၼ်းယၢမ်း 11:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မီး 3,018 ၵေႃႉ၊ လူႉသဵင်ႈ သၢႆၸႂ် 56 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ 112 ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆယဝ်ႉ 2,850 ၵေႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း