ၵဵင်းတုင်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ၽႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇၶူႈၼင်

ၶွမ်ႊမတီႊႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask) ၊ ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇ တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ။

Photo by – Seng Ywet Sai/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူႈၵေႃႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း(Mask) ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်တၢမ်ႇ ၼၵ်းၼၵ်း ၼႃၼႃသင်ၶႃႈ။ ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇ Mask သေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၸိုင် တေလႆႈသိုဝ်ႉၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 10 ဢၼ်။ တေၸႂ်ႉၵႂႃႇသိုဝ်ႉၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉပၼ်။ တေၶၢႆပၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တဵၵ်းတဵင် ပၼ်တၢမ်ႇၼၵ်းၵၼ်ၶႃႈ ။ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ် ဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈၵၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ သင်ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၸိုင် တေပၼ်တၢမ်ႇသိုဝ်ႉ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask) ၼိုင်ႈၵေႃႉ 10 ဢၼ်၊ ၼႂ်း 10 ဢၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇၼိုင်ႈဢၼ် ၵိုတ်းလိူဝ်တႃႇ 9 ဢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်းလူႇပၼ်တီႈၶွမ်ႊမတီႊႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉသေ ထဵင်ၶိုၼ်းၼႆၸိုင် တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2020 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/5/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈၸႅၵ်ႇပၼ်ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး၊ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/5/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ သင်ၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် တေပၼ်တၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE