Tuesday, June 18, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယု 16 ပီ တၢႆႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 16 ပီ ဢမ်ႇမီးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉၸဵပ်းယဵၼ်းသင်သေ တၢႆဝႆႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် လၢဝ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 9/6/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ (နယ်စည်းမခြားပရဟိတအဖွဲ့) သီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးၼႂ်းႁွင်ႈႁႅင်ႈ...

ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းသႅင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တီႈမူႇၸေႊ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း မၢႆတွင်းဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်) ၸတ်း ႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆလႄႈ မေႃၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6-7/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:30 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 2:30 မူင်း ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊမွၵ်ႇၵွၼ်မူႇၸေႊ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း...

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလုမ်းၽွင်းတၢင် ပရိတ်ႉတိတ်ႉသျ် ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းၸၼ်ႉၸႄႊမိူင်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸႄႊတွၼ်ႈ

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလုမ်းၽွင်းတၢင် ပရိတ်ႉတိတ်ႉသျ် ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႊမိူင်းလႄႈၸၼ်ႉၸႄႊတွၼ်ႈ (မိူင်းတႆး) ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း။ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း လုမ်းၽွင်းတၢင် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ (ပရိတ်ႉတိတ်ႉသျ်) ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း JMC-S လႄႈ  JMC-L မိူင်းတႆး တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၵွင်းလုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈပဵင်း ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး 200 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး 200 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶူင်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၶွင်ၶုၼ်သိုၵ်း လူင် SSPP ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2019 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈပဵင်း ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၶွင်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် SSPP...

သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2019 ပတ်းပိုၼ်ႉမီး 2 သႅၼ်ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီ 2019 တင်းမူတ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉ 267,696 ၵေႃႉ ပေႃးဢဝ်ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊမၼ်းဝႃႈသမ်ႉ 31.44 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၼႂ်းပီ 2019...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၼ်းႁဵင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၸုမ်ႇၵူႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း မီးတူဝ် တႅၼ်းပႃႇတီႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 276 ၵေႃႉ။ ပၢင်ၵုမ်လူင် ငဝ်းငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း Sky View Hotel ပွၵ်ႉ 10 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉပပ်ႉယေးငိုၼ်းၵူၼ်းၵႃႉ ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸၢဝ်းတႆးၺႃးၼမ်

ယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉပပ်ႉယေးငိုၼ်းၵူၼ်းၵႃႉမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈ ၽွင်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 မႃးၼႆႉ  ယေးငိုၼ်းတၢင်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ တၢင်းပွတ်း မႄႈသွတ်ႇ - မျဝၻီႇၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉမၢႆယေးငိုၼ်း ၵူၼ်းၵႃႉမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉပၢႆ။...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းတေတင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇႁႂ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်း 2019 ၼႆႉ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းတေတင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်တေႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ်သေ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်း 2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဢူးမိၼ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ 7Day လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးထိုင်မႃး...

ပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ။ လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  20 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/06/2019 ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း ၽူႈၸိသင်ႇ တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း တႃႈၵုင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး (ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ႇယွင်ႁူၺ်ႈ) ၊ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ပိုတ်ႇပၢင်၊ တေဢၢၼ်းၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ တီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၼေသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း...

တႃႇတေလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဝတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢႆၾၢင်)ဢၼ်ပဵၼ်ၸေႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶေႃႈမုၼ်းယူႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုင်ပွင်တႃႇတေလႅၵ်ႈဝတ်းဝႂ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း (နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား ၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်)ပဵၼ် ဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ (Smart Card) ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပၼ်။ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶေႃႈမုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးဢေးလုၼ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉဝႃႈ - ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸႂ်ႉဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ ဝႂ် လဵဝ်လႆႈၼႂ်းၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၵၢၼ်လုမ်းၵၢၼ်ၸႆးလႆႈတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶပ်းၶိုင်တႃႇႁဵတ်းပဵၼ် ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ   ႁၢမ်ႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် PPST ႁူပ်ႉၵၼ်

ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် PPST  ဢၢၼ်းတေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈ PPST ၼႆၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်မၢၼ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁႂ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/6/2019 ယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိၼ်ႇၸေႃႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး တၢင်းၾၢႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးသေ ႁႂ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်...

SNLD ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸႄႈဝဵင်းၸုမ်ႇၵူႈ ပီ 2019 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸႄႈဝဵင်းၸုမ်ႇၵူႈ တႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6-7/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 5 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၸတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23/05/2019 မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မေႃသွၼ်၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်လၢႆ။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ...

UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် ၶဵင်ႇတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ

UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း UWSA ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် ၶဵင်ႇတႃႉၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ ဝႃႈ ၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/6/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်သူဝ်းၼၢႆႇဢူးလႄႈ ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းထုၼ်းၺီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း UWSA ၸတ်း ႁဵတ်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ်...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လူႉလွၼ်ႇ ၸူမ်ၼမ်ႉတဵင်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃယု 11 ပီ တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃးသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တေလႆႈၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်းႁဵၼ်း တီႈတႃႈၵုင်ႈ လၵ်ႉ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ/ ဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်းသေ လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၸူမ်ႁၢႆလူႉလွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶေႇမႃႇၸႃႇရ ဢႃယု 11 ပီ ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ယူႇတီႈတိူၵ်ႈ သွၼ်လိၵ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း