ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ် ႁိူၼ်းမၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်း
Photo by – ko sai ko sai/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ၽွင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 09/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆမွၵ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းသေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 51 ၵေႃႉ ဢၼ် သွၼ်ႈဝႆႉတီႈ သိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း ဝၢၼ်ႈလွႆမွၵ်ႇ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးတီႈလႂ် ဢမ်ႇၵိုတ်း တီႈလႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ ယဵၼ်ၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႅပ်ႈတေၼိမ်သဝ်း ၵတ်းယဵၼ်ၵၼ်ယူႇၵူႈတီႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်
Photo by – ko sai ko sai/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ၽွင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း၊ သိုၵ်းတႆး တင်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈ ၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးမႃးႁိမ်းၸမ် 3,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႈတေႈ၊ လွႆမွၵ်ႇ၊ တူၼ်ႈၵႅင်း၊ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ၊ မၢၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ တႃႈလူင်၊ ၵဵတ်းၽူၼ်၊ ၵွင်းႁုင်း၊ ပႃႇၵၢင်း၊ ၵုင်းၶႃး၊ လွႆငိုၼ်း။ ပၢင်လူင်၊ မၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႄႈ ပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE