ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ၵိုတ်းလိူဝ် 51 ၵေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈလွႆမွၵ်ႇ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ သိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ 69 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းသူႇၸႂ်းတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတီႈႁိူၼ်း18 ၵေႃႉၵူၺ်း၊ ၵိုတ်းယူႇ 51 ၵေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

 

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈလီႈ

ဝၼ်းတီႈ 06/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆမွၵ်ႇ 18 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ သိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တႃႇမိူဝ်းယူႇသဝ်းတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ 18 ၵေႃႉ ပႆႇ မိူဝ်းသဵင်ႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ 50 ပၢႆယူႇ။ တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်ႇတီႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵိုတ်းတီႈသိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ လႅပ်ႈတေလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၼ် မူတ်း ယဝ်ႉၶႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵေႃႈယဵၼ်မႃးယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉတီႈသိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်းၼႆႉ ၸၢႆး 17 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 34 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 51 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆမွၵ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉ သိုၵ်းတႆး သွင်တပ်ႉ ၽိုတ်ႉႁိမ်တီႈယူႇၵၼ်၊ ထဵင်မေႃး တိုၵ်းတေႃးၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ တၢႆႁၢႆၸွမ်းၵေႃႈမီးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE