Monday, January 18, 2021

ၶၢဝ်ႇ

ပၢင်ၶႅင်ႇတၢင်းၵႃႈ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပၢင်လူင် ပေႉပိူၼ်ႈမူတ်း

ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း (ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်း မိူင်းတႆး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် 21 ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးလွင်ႈတဵၼ်း / တွပ်ႇတႅၼ်းၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၼမ်ႉ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႆၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈမိၵ်ႈမၢႆတႆးတင်းၼူၵ်ႉတူဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈမွၵ်ႇလွင်ႈတဵၼ်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပိင်း “ ပွႆးလွႆးၵရႃႇထူင်း” ။ ဝၼ်းတီႈ 04/11/2017...

ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းႁၢႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 1 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 06/11/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈဢိူင်ႇ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ ပိူဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး

ၸုမ်းတႆးလၢႆၸုမ်း ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပွႆးတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း (ၵထိၼ်ႇ)လႄႈတူၼ်ႈငိုၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈၽရႃႊထၢတ်ႈၸေႊၻီး (ၵွင်းမူး) ။ ဝၼ်းတီႈ 04/11/2017 ၸုမ်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး တၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း ၵထိၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉသီၻွၼ်ႊလူႇ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 8 ဢႃယု 14 ပီ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 2 ပီ ၼႄးဝႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇသိုၵ်းလွႆ TNLA

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃယု 14 ပီ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ ၼႄးၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈသေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2017 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉမ...

ပျီႇတုၸိတ်ႉ PNA ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွႆးၵထိၼ်ႇ

ၶုၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ PNA ပဢူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းလဝ်ႈသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၵထိၼ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႈၸွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 1...

ႁႅင်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်လၢဝ်း၊ ၶႅမ်ႊၿေႃႊၻီႊယိူဝ်ႊလႄႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇထႆး ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈတေႃႇဝတ်းမီးဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၾၢင်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႉယၢၼ်း 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွၵ်ႈၵႆႇတီႈမေႇမျူဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းလိူၼ် ပႆတၢင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ယူႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈပၢင်ဢူးသေ ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းလိူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပႆပွၵ်ႈ ႁိူၼ်း ထိုင်ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ၶိုၼ်း 2...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ် 240 သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈလႆႈၶၢဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်း 9600 မဵတ်ႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 240 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017...

ၶွမ်ႊမတီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်

ၶွမ်ႊမတီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ မီး ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး ဢၼ်ၺႃးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်တတ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ၶွမ်ႊမတီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

ၵပ်းသိုပ်ႇ

  တႃႈမုင်ႈႁၼ် တႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ/ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ။ ယိူင်းမၢႆ တႃႇပၼ်ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ ပဵၼ်တၢင်းႁူႉ လႄႈမီးၽွၼ်းလီ ဢိင်ၸွမ်းၸၼ်ႉလၵ်းၸဵင်သိုဝ်ႇ လႄႈပိုၼ်ၽႄႈလၢႆၽႃသႃလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးလၢၵ်ႇလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုဝ်ႇဢၼ်ၽိမ်းဢွၵ်ႇ၊ ငဝ်းတူင်ႉ ႁၢင်ႈသဵင်၊ ရေႇၻီႇဢူဝ်ႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇႁိမ်း တပ်ႉၶလယ 9 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

ထိုင်- ၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ။ လွင်ႈတၢင်း- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸလၢႆးလွႆ ဢိူင်ႇၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 2 ၵေႃႉ ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈၸၢႆးသူၺ်ႇၶမ်း ဢႃယု 42 ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈၸၢႆးပိင်ႇၺႃႇ...

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ယိုၼ်ယၼ်ယွၼ်းတၢင်ႇထိုင် RCSS/SSA လႄႈ SSPP/SSA မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ၸွမ်းႁၼ်ၸႅင်ႈလီငၢမ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်တၢင်ႇထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶႃႈဢေႃႈ ။ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ PSLF/TNLA ၶဝ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းႁၢႆႉလူင်လၢင်တႄႉယူႇယဝ်ႉ...

ထိုင်/ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တဵၵ်းတဵင်မၢပ်ႇမႂ် ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် ။ ဝၼ်းတီႈ 05/02/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင်ၼႆလႄႈ ၼၢႆးထီးသႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇလွႆၸႄႈ မၢၼ်ႈမေႃႇ မိူင်းၶၢင် တၢင်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်...

မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈလွတ်ႈ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈ သိူဝ်လိုဝ်း မိူင်းလႃး

ဝၼ်းတီႈ 14/9/2015 ယၢမ်းဝၢႆး 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇလူႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းဢိူၺ်ႈလွတ်ႈ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း