Sunday, July 21, 2024

CATEGORY

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလပ်းလူႉတၢႆယူႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလပ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2017 ၸၢႆးလူင် ဢႃယု မွၵ်ႈ 28 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သင်သေ လူႉတၢႆယူႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸၢႆးဢွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လၢၼ်မၼ်းၸၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ႁွတ်ႈၵဵင်းလၢဝ် ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉလူၺ်ႈၶေႃႈႁႃ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈမႄႈတႅင် ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈၶိုင် ၵၼ်ႉၸၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၼၢင်းယိင်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/12/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈတႅင် ႁူမ်ႈ ၵၼ်တီႉၺွပ်းတူဝ် ၸၢႆးထုၼ်း ထွင်းၻီး ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းသၢဝ်ၼူင်းၶလၢၼ်ႊ ဢႃယုမွၵ်ႈ 20 ပီၾၢႆႇၼၢင်းယိင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်၊ပေႃႈလဵင်ႉ၊လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး/မၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၊ၾၢႆႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ တႃႇၸွႆႈလူတ်းယွၼ်ႇလွင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် (NGO) တူဝ်တႅၼ်းပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ၸုမ်း ILO ၊ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်း...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းၵၼ်ယွၼ်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ

တႆးၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ 2 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ယွၼ်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလူင်းမိုဝ်း ဢဝ်မိတ်ႈတမ်တႅင်းၵၼ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးငႄး တင်း ၸၢႆးတွင်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ ၸၢႆးတွင်ႇၵူႈငိုၼ်း ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊...

ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ် ႁႃတၢင်းၵႄႈပၼ်ႁႃ ဝတ်းဝႂ်လႄႈသုၼ်ႇလႆႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18 /12/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇ လီလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း Map Foundation ၊ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ၊ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ WSA ၊...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တူၵ်းလင်ၶႃး ႁူဝ်ၽတ်ႉၺႃးလိၼ် တၢႆထင်တီႈ

ၸၢႆးထုၼ်းၵႅၼ်ႇ ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶိုၼ်ႈမႄးလင်ၶႃးႁူင်းၵၢၼ်ၶဝ် တၢင်းသုင် မွၵ်ႈ 3 ၸၼ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းမႃး ႁူဝ်ၽတ်ႉၺႃးလိၼ်သေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းၵႅၼ်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးလၢဝ် ဢႃယု 26...

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်းပၢင်မၢႆတွင်း ဝၼ်းတင်ႈမူႇၸုမ်းတဵမ် 10 ပီ

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း Migrant Workers Federation ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး-ထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 – 22:00 မူင်း ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်း ႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ သွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ် ၽူဝ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေး ယွမ်းတၢႆ

တႆးသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ သုၵ်ႉသၵ်ႉလွင်ႈၵၢၼ် ဝူၼ်ႉသင်ဢမ်ႇပွင်ႇ ထဵင်ပွင်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေးမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 02/12/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈသႃႊရႃႊၽီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁပ်ႉ ၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽူဝ်တႅင်းမေးမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇၻွၼ်ႊၵႅဝ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း သႃရႃႊၽီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလႆႈ...

လူတ်ႉတူႈၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် 10 ပၢႆ ဢၼ်မႃးၸွမ်းလူတ်ႉတၢႆမူတ်း

လူတ်ႉတူႈတေႃႉသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဝႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉလပ်းၼႂ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ 02:35 မူင်း၊ လူတ်ႉတူႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မုင်ႈၼႃႈၸူးၸႄႈဝဵင်းၿၢင်ႊၿူဝ်ႊထွင်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼူၼ်ႊထၿူႊရီႊၼၼ်ႉ လႆႈၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ/ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတီႈၼိုင်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်လၢဝ်း၊ ၶႅမ်ႊၿေႃႊၻီႊယိူဝ်ႊလႄႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇထႆး ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈတေႃႇဝတ်းမီးဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၾၢင်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉ (တမ်ႇငႃႈ) ဢႃယုမူတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈ တေႃႇဝတ်းဝႂ်မီးဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ။ ၸၢႆးပိူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း