ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၽဝ်ပႃႇ တီ့လႆႈတႆးလၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဢွၼ်ၵၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၽဝ်ပႃႇ သမ့်ထတ်း ႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်းၼပ့်ဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိပ်း။

Photo by CM News/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၽဝ်ပႃႇ တီ့လႆႈတႆးလၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်း

ႁူဝ်လိူၼ် မၢတ့်ၶျ် 2019 ၼႆ့မႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၽဝ်ပႃႇ တီ့ၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ မီးၵႂႃႇယဝ့် 20 ၵေႃ့ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုၵ့်တၢင်းမိူင်းတႆး လၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တႃႇၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ့် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17/03/2019 ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇ (ၵဵတ့်)သေ တီ့ၺွပ်းလႆႈတႆး ယၢၼ်မိူင်း 3 ၵေႃ့တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ့်မႄႈသၵိုတ့် – ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈပူလိင်း ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၼၼ့် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးလီ ဢႃယု 24 ပီ ၊ ၼၢင်းၼေႇ ဢႃယု 24 ပီလႄႈ ၸၢႆးငႄး ၸိူဝ်းၼႆ့ ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇသမ့် မီး 3 ၵေႃ့ ။

ၸၢႆးသူႊဝိတ်ႊ သိင်ႊၶႃ ( นายสุวิทย์ สิงขา) ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ (หัวน้ำแม่สะกึด ) ႁူဝ်ၼမ့်မႄႈသၵိုတ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၼႂ်းႁူဝ် လိူၼ်ၼႆ့မႃး ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ့်ၵႂၢမ်းသင်ႇ တီႈလုမ်းၸႄႈဝဵင်းသေ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ၸုမ်းတႃႇႁႄ့ၵင်ႈ ၾႆးမႆႈပႃႇ လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ (ၵဵတ့်) ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃၶွင်ပႃႇလႄႈ ၵႂႃႇၽဝ်ပႃႇ။ ၽွင်းၼၼ့်မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ့် ၶိူင်ႈၸွမ်း ၵၼ်မႃး ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇႁွင့်ထၢမ်သေ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၺ်းၵႃႈၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းထႆးလႆႈႁဝ်း ၶႃႈၸင်ႇႁွင့်ထဵတ်ႈထၢမ် လႆႈႁူ့ဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်တေဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်းဢၼ်လုၵ့်မႃးတီႈၾႆးပႃႇၼႂ်း 8 ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၼိူဝ်ၼႆ့ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်း မိူင်းမူဝ်းႁၢႆ့ႁႅင်းသုတ်းမၢႆ 1 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် Website Air Visual ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၊ ယွၼ့်ၼၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ပွတ်းၼိူဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်းၵၢၼ်ၽဝ်ပႃႇ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ့် ပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူပ့်တၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းထႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးသမ့်ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၺႃးတီ့ၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here