Saturday, July 20, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 2 ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း တေဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး-မၢၼ်ႈ သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းတေဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ) ဢၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး တဵမ် 3 လိူၼ် ။ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ် ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ) ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်ႇမႃး...

ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ ၽဝႃႉလုင်းႁဵင် မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မိူၼ် မၢၵ်ႇမူႉၵႄႈႁိပ်ႇ၊ ၶေႃးၵႆႇတႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ၽၵ်ႉၼိူဝ်ႉ။ ပေႃးၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ပူင်သင်ႇမႃး ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၸၢင်ႈထဵင်၊ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ၊ ပဵၼ်လၢႆး ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ (ပူႉၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ)၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ပူႇႁဵင်) ၊ ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်၊ ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈ၊ လႆႈႁိူဝ်ႉလႆႈယၢပ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊...

SSRC ႁႃၶဝ်ႈသၢၼ် ၸွႆႈတႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

SSRC ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိုဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 လၢမ်းၽႄႈ ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး SSRC – Shan State Refugee Committee...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတီႉၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းသၢႆသိုၵ်း ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆသိုၵ်း သူင်ႇတၢင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁၢမ်းငၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁွႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ တီႈၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်း ဝၢၼ်ႈၵႃလႅင် 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၸွႆးသၢႆသိုၵ်းၶဝ်၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 18/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းၼၢႆး ႁၢမ်ႈတပ်ႉပၢႆးယူႇလီ RCSS ၸွႆႈ/ထတ်း COVID-19 ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ထတ်းထွင် ႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်ႈၵမ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတွင်းၼၼ်ႉ ၺႃးတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႃးလုင်းႁဵင် ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼၢႆး - ၵဵင်းတွင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9...

လုမ်းတြႃးၵဵင်းတုင် တတ်းသိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်းတင်းၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်း မိူင်းၵဵင်းတုင်သွင်ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉမိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉ လုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း RCSS/SSA ဝႆႉၼၼ်ႉတဵမ် 28 ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ လုမ်းတြႃးတေတႅပ်းတတ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈတၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ တိုၵ်ႉပႂ်ႉတႃႇလွင်ႈပဵၼ်ထမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ 16/6/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် တီႈတၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉတႃႇလွင်ႈပဵၼ်ထမ်း/တြႃး-ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 23 ပီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/6/1997 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း 56 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆသွင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵုၼ်ႁဵင်...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းႁုၵ်းႁၢႆႉၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 56 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20 ပီပၢႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2020 ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 23 ပီ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈပီ 1997 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 16...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး မၵ်းမၢႆ ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၢႆ ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (Committee for Shan State Unity – CSSU) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၢႆ ဝၼ်း 16 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။...

ၸဝ်ႈသူၼ် မိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းယိုတ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းတင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈ  covid -19  ၼႂ်းလိူၼ် May ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၽွင်းတႅၼ်းၶဝ်  ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ၶိုၼ်း တီႈလိၼ် ၸဝ်ႈသူၼ် ဢၼ်ၺႃးတပ်ႉ ပထူး ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယိုတ်းဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈလၢႆသိပ်းပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တႃႇ 10600 ဢေႊၶိူဝ်ႊ    ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်...

ၼမ်ႉမၢဝ်းၶိုၼ်းသႂ်မႃးၽွင်ႈ ၶႄႇတဵင်ၾၢႆလႄႈ ႁႅင်ႈလႅင်ႉလိူဝ်ႁႅင်း

ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇပွႆႇလၢႆႇၼမ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉမၢဝ်းၶုၼ်ႇဢူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉသတ်းၼမ်ႉတၢႆၼမ် ၊ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉပၢႆႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁႅင်ႈလႅင်ႉလိူဝ်ႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။  Photo by - ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ/ ၼမ်ႉမၢဝ်း ယၢမ်းလဵဝ်တႄႇဝၼ်းတီႈ 12/6/2020 ၼႆႉမႃး  ၼမ်ႉမၢဝ်း ၶုၼ်ႇလႅင် ပွတ်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသႂ်မႃးယဝ်ႉသေတႃႉ ဢၼ်ႁႅင်ႈတႄႉ ႁႅင်ႈလိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

ၸဝ်ႈသူၼ်ဝဵင်းၶူဝ်လမ် 47 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုတ်းတီႈလိၼ်ယဝ်ႉ ၸွႆးတြႃးထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈတီႈလိၼ်သူၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် 47 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းမၢပ်ႇမႂ်ပႃးဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းသူၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ၼႆသေ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း (ၸွႆးတြႃး ဢဝ်ၶိုၼ်ႈလုမ်း) ပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈတပ်ႉၶလယ 66 ပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ယလၶ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 64 ၵေႃႉ တႃႇ 1,353.33...

လၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပွႆႇတူၵ်းၼမ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉမၢဝ်းၶုၼ်ႇလႅင်ထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်း

ႁူင်းၸၢၵ်ႈတႅင်ၾၢင်/တဝ်ႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပွႆႇၼမ်ႉလၢႆႇ တူၵ်းၼမ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉမၢဝ်းၶုၼ်ႇလႅင် ထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆလၢႆ ဝၼ်း - ပႃလႄႈတူဝ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉၵေႃႈ တၢႆၼမ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းမႃး ၵႄးၼမ်ႉမၢဝ်း (မႄႈၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ) ပွတ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵၼ်းပဵၼ်သီလႅင်၊ ယွၼ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႇတႅင်...

မိူင်းပဵင်းလႆႈၾႆးၾႃႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵဵင်းတုင်ၵေႃႈတေလႆႈ

ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၾႆးၾႃႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၵဵင်းတုင် ၵေႃႈတေလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း တင်း 3 ပွၵ်ႉ လႆႈၾႆးၾႃႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈၾႆးၾႃႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလႃႉဝိၼ်း...

ၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၶၢင် -သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ မိူင်းၶၢင် ၊ ၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 /6/2020 မိူဝ်ႈဝႃးဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းလူၺ်ႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ 2 ၾၢႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် 2 ၾၢႆႇ Bi-lateral ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၾၢႆႇသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်တႄႉ ပႆႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၶိုၼ်းသေတႃႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မုင်ႈမွင်းတႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတင်း KIA...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း