Saturday, December 2, 2023

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

ၼုမ်ႇတႆးပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇလဵပ်ႈမိူင်းၸုပ်ႈသွင် ၶိုင်ပွင်တႃႇႁူမ်ႈ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်သႂ် (တၢင်ႉယၢၼ်း) လႄႈၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၸၢႆးၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉဢဝ်ၵႅၼ်ၵၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈလူင်းၵႂႃႇထိုင်ပၢႆၸၢၼ်းပႅၼ်ပႄႈသုတ်းၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈႁႅင်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၶိုၼ်ႈ လွႆတႆးလႅင်း တႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ။ ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်သႂ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်တေပၼ်ႇ ရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆ တႆးလႅင်း ၼႆႉတႄႉ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ် ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ မႃးၼမ်ၼမ်  ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢႆတွင်းတႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တႃႇ...

ၸုမ်းၶျႄႇရီႇမဵတ်ႉတႃႇၾွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃတႃၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉလၢႆးၶႃႈ

ၸုမ်းၶျႄႇရီႇမဵတ်ႉတႃႇၾွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃတႃပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈ ဝဵင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တင်းမူတ်းယူတ်းယႃပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 3,000 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-6/10/2019 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶျႄႇရီႇမဵတ်ႉတႃႇၾွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃ တႃ ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်လႄႈ မိူင်းၵၢဝ်...

ၶႆႈဝတ်းၸၢင်ႉယဝ်ႉၶႆႈဝတ်းလိင်း ႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ် ၶျီႊၵုၼ်ႊၵၼ်ႊ ၺႃႊ ၶႆႈ/ၼၢဝ်ၶေႃႈမူၺ်ႈယုင်းလၢႆး

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ပႃးၸဵမ်မိူင်းတႆး လႄႉၵၼ်ပဵၼ်ၼၢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶျီႊၵုၼ်ႊၵၼ်ႊ ၺႃႊ ၶႆႈၼၢဝ်ယုင်းလၢႆး ၸဵပ်းမူၺ်ႈၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉပၼ်ဝႃႈ သိၼ်ႇတူၵ်ႉၵူၺ်း (ၶႆႈဝတ်းၸၢင်ႉ)  မျႂၵ်ႉတူၵ်ႉၵူၺ်း (ၶႆႈဝတ်းလိင်း) ။ ပေႃးဢမ်ႇ ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၸၢင်ႉ/ လိင်း ဢမ်ႇပႆႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ၶိုတ်းပၢၼ် ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မၢၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၶႆႈဝတ်းၸၢင်ႉ/...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵမ်ႉထႅမ်ၶိူင်ႈလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶိူင်ႈလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2019 ယူႇတီႈၵေႃသႅၼ်မူဝ်ၶၢဝ် ပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ မုၼ် ပၼ်ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶိူင်ႈလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း...

မူတၢႆၼမ်  ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႄႈၼိူဝ်ႉမူ

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မူပဵၼ်ၵႃႇလႃႉတၢႆၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႄႈၼိူဝ်ႉမူ ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်လၢမ်းၽႄႈထိုင်ၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ “မူတီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵႃႇလႃႉတၢႆမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး။ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၼၢဝ်၊ ဢမ်ႇယူႇလီ၊ ငဝ်သေလူမ်ႉတၢႆ။ ဢၼ်တၢႆၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်မူလမ်။ တီႈၶွၵ်ႈမူဢၼ်ပိူၼ်ႈလဵင်ႉၶၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၾႃႉၼၼ်ႉ မူပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တင်းၶွၵ်ႈ တင်းၶွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ဝႄႈၼိူဝ်ႉမူဝႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမူပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းမၢင်လၢၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇၶၢႆပႃးၼိူဝ်ႉမူ ”- ၸၢႆးမႂ်ႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၵၢတ်ႇ(...

ၸၢဝ်းဝႃႉ ထုင်ႉၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 40 ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ပဵၼ်သွင်ႁူၼ် လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃမိူင်းထႆး

ၸၢဝ်းဝႃႉ 39 ၵေႃႉ ထုင်ႉမိူင်းတူၼ် ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်သေ ပဵၼ်ႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ႁူင်းယႃပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 29/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းဝႃႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း UWSA တၢင်း ပွတ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်း...

တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ႁဝ်ႈ လႄႈပဵၼ်ႁဝ်ႈၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း

တၢင်းပဵၼ်ႁဝ်ႈမီးတီႈပွင်ႇဝႃႈႁိုဝ်? ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ၽိဝ်ၼင်ၵႂ်ႈပွင်း ဢွၵ်ႇပဵၼ်ယုမ်ႇပဵၼ်ယွမ်ႇ ပဵၼ်တုမ်ႇပဵၼ်တွမ်ႇ မီးၼမ်ႉသႂ်သေးလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼိူဝ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၶူမ်းၵၢႆးၵၢႆး ၶႂ်ႈတိူၼ်ႇၶႂ်ႈယၢႆးယူႇတႃႇသေႇ ယူႇယၢပ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ႁဝ်ႈ (SCABIES) ၼႆယဝ်ႉ။ ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ႁဝ်ႈၸမ်း တၢင်းပဵၼ်ႁဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၸွမ်းၽိဝ်ၼင်ၼိူဝ်ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၸိုင် ႁွင်ႉဝႃႈႁူဝ်ႁဝ်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၽိဝ်ၼင် ၼိူဝ်ႁူဝ်ပဵၼ်ၵဵတ်းသီၶၢဝ်သီမူၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼင်ႁူဝ်ၸၼ်ႉၼိူဝ်လုတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး၊ မိူၼ်ၼင်ႇၽိဝ်ၼင် မီးၶီႈၶႆး၊ ၵွပ်ႈဝႃႈၽိဝ်ၼင်ၸၼ်ႉၼိူဝ်ၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ သဵလ်ႊ (cells) မၼ်း ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇတႃႇသေႇ။ ပေႃးၵႆႉတိူၼ်ႇၵႆႉယၢႆး...

ႁူင်းယႃ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1  2 ၵေႃႉ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႉဝၼ်းတီႈ 10/7/2019 ဝႃႈ တီႈႁူင်းယႃ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1  မီး 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅင်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၊ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10 မႃး...

ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း H1N1 ပီၼႆႉ ပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး 400 ပၢႆတၢႆယဝ်ႉ 30 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း H1N1 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ၶၢဝ်းႁူဝ်ၾူၼ်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ် ၵူၼ်းတၢႆၼမ် ။ မီး 30 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၽူႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း H1N1 မီးယူႇ 400 ပၢႆသေ ဢၼ်လႆႈလုတၢႆယဝ်ႉၵႂႃႇမီး 30 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၽႄႈၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ယုင်းလၢႆးတေလိူင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇတေၸပ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 မႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတေၽႄႈၼမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၾၢင်ႉသတိလႄႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃး ႁိမ်းႁွမ်းတီႈယူႇသဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈမီးယုင်း ၊ ယႃႇႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၶၢင်ႉၶင် ဢၼ်ယုင်းၸၢင်ႈၶႆႇၽႄႈ။ ၼၢင်းသူႊထိရတ်ႊ မႁႃသိင် ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸၢင်ႈၸပ်းငၢႆႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - ၶၢဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်...

တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ (Gout)

တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၼႆႉ ၽႃသႃဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ Gout ၊ ထႆးဝႃႈရူၵ်ႊၵဝ်ႉ၊ ၵႂၢမ်းတႆးတႄႉယၢမ်ႈငိၼ်းပူႇမွၼ်းၼၢႆးယႃႈႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၽီလိၼ် ၼႆၵၼ်ယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈပဵၼ်မႃး၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်တေလႆႈယူတ်းယႃ တိုဝ်းၵမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ထုၵ်ႇလီလႆႈငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းပီႈၼွင်ႉဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢိတ်းၼိုင်ႈ ၶႃႈၼေႃႈ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၽႂ်ၵႆႉပဵၼ် ၵႆႉပဵၼ်ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းတီႈလႂ်?။ တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၼႆႉ ၽူႈၸၢႆးပဵၼ်ၼမ်လိူဝ်ၼၢင်းယိင်း။ ၵႆႉပဵၼ်တီႈၶေႃႈတေႃႇ ၼိဝ်ႉႁူဝ်မႄႈတိၼ်၊ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းတၢင်ႇတီႈသမ်ႉ...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပူင်သွၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ပၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မိူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းလူလွမ် မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈလုမ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တႄႇပူင်သွၼ်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2019...

ၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ႁူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(မရဵင်း/ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) ၼႂ်းႁူင်းလုၵ်ႈ ၶွင်ၼၢင်းယိင်း မႄႈႁိူၼ်းတႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်း ပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈတႆး ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ) တင်း တေႃႇၺူဝ်ႇၺူဝ်ႇလိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈ လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်...

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ ႁိုဝ် မွင်ၶေႃႈၸႂ်ၵပ်ႉ

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈ တၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်၊ ယွၼ်ႉသုတ်ႇၺႃးဢၢႆလူမ်း ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်။ မိူဝ်ႈ 20 ပီပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆလႆႈယူႇလႄႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇပေႃးၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉသူၼ်ၸႂ်မႃးတႄႉတႄႉ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမီးၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼမ်မႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉတိုဝ်ယႃႈယႃ (ၵိၼ်ယႃႈယႃဢမ်ႇပေႃးတိူဝ်ႉ) မႃးလိူဝ်ႇၵဝ်ႇ၊...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင့် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၽႄႈတိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼပ့်မိုၼ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင့် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ(တူၵ့်ၵူၺ်း) ႁႂ်ႈငိူင့်ဝႄႈၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ယူႇတႃႇသေႇ ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 01/01 /2019- 21/02/2019 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ႁူပ့်ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ 46,648 ၵေႃ့ ဢၼ်လူ့တၢႆၵႂႃႇမီး 4 ၵေႃ့ တေလႆႈဝႃႈမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၵူႈပီပူၼ့်မႃး ဝႃႈၼႆ ။ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၼႆ့...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း