လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵိုတ်းၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ

0
348

ၸၼ်ႉၸွမ် တူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်း ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo by – Taunggyi University Students’ Union/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် တူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19) 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸၼ်ႉၸွမ် တူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ လႆႈသင်ႇၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လွင်ႈၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် တူၼ်ႈတီး” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် တူၼ်ႈတီးၼႆႉ တႄႇၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 သေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းလိူဝ်လၢႆၽႃသႃၵေႃႈ မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃးသိုပ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၶိုၼ်း- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလုၵ်းႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၽႂ်းၽႂ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၸီႉ သင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႇဝႆႉၼၼ် ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဵၼ်းတၢင်းၵႆ (အဝေးသင်) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 24 ၼႆႉၵႂႃႇ တီႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:45 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်း 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးၵႂႃႇ 355,469 ၵေႃႉလႄႈ တၢႆ 16,094 ၵေႃႉ ၶေႃႈမုလ်း ပၢႆးယူႇလီႈ လုမ်ႈ ၾႃႉ WHO ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE