SSPP/SSA ႁၢမ်ႈ ၶႅၵ်ႇ/ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလုၵ်ႉတီႈၵႆမႃးၼွၼ်းၶၢင်ႉၶမ်ႁိူၼ်း

0
160

SSPP / SSA ႁၢမ်ႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ / ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးၼွၼ်းၶၢင်ႉၶိုၼ်း တၵ်းလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

Photo by – ႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ/ ၶေႃႈပူင် လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ – ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ်တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႅၵ်ႇ ၵေႃႈလီ ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵႆ ပႆတီႈယၢဝ်းမႃး သေတေမႃးၼွၼ်းၶၢင်ႉၶမ်တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ၊ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၵူႈတီႈ တေလႆႈဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ။ လွင်ႈၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵူၼ်း၊ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်၊ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်၊ ပၢင် ၶႅၵ်ႇ၊ ပၢင်ပွႆးလၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ “ လုၵ်ႈၽႂ်လၢၼ်မၼ်း ပီႈၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်း ၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ် ၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်း ပေႃးမီးၵူၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ တၢင်ႇတီႈသေ တေပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၶပ်းၶိုင်ဢဝ်ယူႇဝႆႉႁင်းၶေႃတီႈၼိုင်ႈ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းသေ ၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ယေႃးၵႃႇသင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ မႃးယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁူမ်ႇလပ်ႉဢမ်ဝႆႉ။ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယႅၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉ တေလႆႈဝူၼ်ႉႁၼ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်သေ တေလႆႈႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပူင်မီးဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆၸိုင် တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတီႈမၢႆၾူၼ်း 098 – 98019175၊ 099 – 68653903 လႄႈ 098 – 93382336 ၼႆႉၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈဢႅဝ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢတ်ႇႁၢႆးပႃ၊ ၼမ်ႉႁူးမူၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၸွမ်းတႃႈ ၸွမ်းတိုင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28 ၵႂႃႇ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ တေႃႇထိုင် ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၶႂၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် တေဢမ်ႇ လႆႈတင်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၶၼ်သိၼ်လူၼ်ႉလိူဝ် ၊ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼႆႉ လႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP/SSA မီးဝႆႉၼႆႉ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၽူႈၵေႃႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈပူင်ၸိုင် တိုၼ်း တေဢဝ်လိူင်ႈ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃႈၼႃႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီး 408,518 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 18,314 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇ လီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ဢွၵ်ႇဝႆႉ။


eastern_breeze
SHARE