Tuesday, October 3, 2023

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

TYO သီႇသႅင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်မူႇဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးပူၵ်းပွင်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 -15 /02/2018 မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 8 ၸုမ်းလႄႈလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တႆး၊ လီႇသူး၊ ယၢင်း၊ မၢၼ်ႈလႄႈပဢူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 36 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆးပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆးၶူင်သၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

သဵၼ်ႈတၢင်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၵူင်ၵႃႉၶၢႆ/ ၸႂ်မိူင်း တေမႄးၶႂၢၵ်ႈထႅင်ႈ

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်- ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၸႂ်တေႃႉၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ- မိူင်းၶႄႇတွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵၢင်ၵျွၵ်ႉမႄး- ၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးၼမ်ႉ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅပ်ႈလႄႈ တေတႅပ်းတူၼ်ႈမႆႉ သၵ်းၸွမ်းႁိမ်း ၶၢင်ႈတၢင်းပႃးသေ မႄးၶႂၢၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15-24/02/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊတိူဝ်ႊ ႁၢႆႊဝေႊ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ပူသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS သွင်ၵေႃႉ မီးၼႂ်းၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် တဵမ် 7 လိူၼ်

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ် ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တဵမ် 7 လိူၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးသိူဝ်လူင် တင်း ၸၢႆးလူင်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ – ၽဝ်ႁိူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူးမူၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈပႅတ်ႈမူတ်းလိူဝ်ၽဝ်ႇ လူႉသုမ်းၼပ်ႉငိုၼ်း မၢၼ်ႈ20သႅၼ်ပၢႆ။ တဵင်ၶိုၼ်းၸၢႆႉဝၼ်းတီႈ 14 ၼႂ် ဝၼ်းတီႈ 15/02/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁိူၼ်းၽႃသၢၼ်သွင်ၸၼ်ႉ လူႉသုမ်းတင်းလင် ႁိူၼ်းလင်ၼႆႉၾႆးမႆႈယွၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၸုတ်ႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းမၼ်း - ၼႆယဝ်ႉ။ လုင်းသၢင်ႇမွင်ႇ...

ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႊရီႊၵၼ်ႊၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး

ၸဝ်ႈတႃႇၼ TBC ဢၼ်ယၢမ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 6 တီႈၼၼ်ႉ တတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်လႄႈ ယူႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်းမိူင်းဢမေႊရီႊၵၼ်ႊၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်သဝ်းၵုင်းၵျေႃႇ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တႃႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး မီးဝႂ်တီႈလိၼ်လႄႈ မေႃႁႃလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ ၶူဝ်ႁႆႈ၊ ၶူဝ်းသူၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းၼႃး။ ဝၼ်းတီႈ 10/02/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ႁူပ်ႉၸဝ်ႈ ႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူမ်း ဢိူင်ႇတမ်ႇၽၢၵ်ႇ မီးၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈ ၼႃးမႃးႁူမ်ႈ 49ၵေႃႉ ၊ ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းတူၼ်- ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၽႂ်လႂ် ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းႁၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 225 တီႈမိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းတူၼ်-...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸုမ်း TYN လႄႈ သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် မိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ - ၵျွၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ဢႃယု 32 ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႈသႂ်ႇတူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ-...

ၵေႃသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်တႃႇပီ 2018

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 14 မီးၽူႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 7 ၸဝ်ႈ ။ တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2018 ၼႆႉတႄႉမိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ မွၼ်းၶိူဝ်း (မိူင်းၼွင်) လႆႈသဵင်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈမုၵ်ႉၸုမ်း၊ 2. ၸဝ်ႈၶူး ဢေႃးၽႃႇသ...

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်သႅၼ်ဝီ မီး 170 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသူႇၸႂ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသေ ပၢႆႈမႃးတၢင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးၵႂႃႇ 174 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (2) ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ လၢႆးၶႃႈ ၸတ်းပၢင်ၶႅင်ႇႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်း

ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅင်ႇႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတႆး လၢႆးၵၢၼ်တႆးၶုၵ်းၶူၼ်ႉၶေႃႈၶိုၵ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ။ ပၢင်ၶႅင်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/02/2018 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလႅင်းမႃးၶႅင်ႇမီးယူႇ 6 ၸုမ်း ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ်မီး 3 ၵေႃႉ ။ ၶႅင်ႇၵၼ်ႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းၵၢတ်ႇၵႅင် ၼမ်ႉၽိတ်ႉၶိင်၊ ၼိူဝ်ႉၵႆႇၶူဝ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်ဢုပ်ႉ၊ ဢႃလူးဢုပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ။...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၶိုၼ်ႈလွႆမူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တေႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 လိူၼ်သီႇမႂ်ႇသီႇၶမ်ႈၼႆႉၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network တေႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပႅတ်ႇၵၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇTYN လၢတ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တၢင်ႉယၢၼ်း ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ၊ ဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇလႄႈ ဢိူင်ႇၼႃးငုၺ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပႆ ၶိုၼ်ႈလွႆၼမ်ႉႁွမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း