Saturday, June 22, 2024

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်းႁူပ်ႉႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၵႂႃႇၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈလူင်

ၵူၼ်းၵဵပ်းတဝ်ႈၼမ်ႉ(ၶူတ်ႇပဝ်ႇ) 2 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးငဵင်းၵျေႃႇ ဢၼ်လႆလွင်ႈၸွမ်းၵႃး တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉလွင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းၵဵပ်းတဝ်ႈၼမ်ႉ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၸၢႆး ငဵင်းၵျေႃႇ ႁိမ်းၾၢႆႇတေႃႇၼိူဝ်ၼမ်ႉသဵဝ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇပွၵ်ႉ12...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇယႂ်ႇလူင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 28/07/2018 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈႁူင်းႁေႃး ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉငဝ်ႈ    ၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ၵေႃႉယၢမ်ႈတၢင်တူဝ်မိူင်းထႆး ၵႂႃႇၶႅင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် မိူင်းၵျပၢၼ်ႊၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတၢင်ႇယွၼ်းဝႂ်ထႆး

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး ၵေႃႉယၢမ်ႈတၢင်တူဝ် မိူင်းထႆးသေ ၵႂႃႇၶႅင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်တိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း တေၶပ်းၶိုင်ပၼ်ဝတ်း ဝႂ်ထႆး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသင် ။ ဝၼ်းတီႈ 26/07/2018 ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးဢၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇၶႅင်ႇဝိုတ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 9 – 10 ပီၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်သေ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉဝၼ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶၢင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉဝၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းဢဝ် တုမ်မႆႉဢၼ်လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 20 ပီ ၵႂႃႇၵဵပ်းဢဝ်ၽိုၼ်း/တုမ်မႆႉ ဢၼ်လႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉဝၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇ ႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢွင်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်တၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ တင်းၼမ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းၼႆႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇ တဵင် တၢင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သဵၼ်ႈတၢင်ႈ ဢၼ်လိၼ်ၵူၼ်ႇပၢင်းသႂ်ႇတဵင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈတူင်ႈ - ဝၢၼ်ႈႁူးတူင်ႈ။ သဵၼ်ႈ တၢင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2013-2014 ၼၼ်ႉ လႆႈသိူဝ်ႇယၢင်ပၼ် တႃႇတၢင်းယၢဝ်း 15 လၵ်း။ ထိုင်မႃး ပီ 2015-2016 သမ်ႉ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၵျၢင်ႉၵမ် ၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇၵျၢင်ႉၵမ် ၼႂ်းဝႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈဝႆႈသႃ။ ဝၼ်းတီႈ 23/07/2018 ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၽွင်းၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်တီႈထမ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ။ ၸဝ်ႈမႁႃႇထွင်းသုၵ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ - “ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ...

ၵႃး 22 လေႃႉ တင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႃး တင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃး 22 လေႃႉ တင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇတမ်ၵၼ် တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် မၢႆလၵ်း (93/2-3) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လီငၢမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22/07/2018 ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ တင်း ၸၢႆးတႃႇဢူး ႁူဝ်ၼႃႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈ...

ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ၵိုၵ်းပိုၼ်း မေႃၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တင်း ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈ သိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

SSJAC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ – ၼမ်ႉတူႈ တႃႇငိုၼ်း 200 သႅၼ်ပျႃး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး Shan State Joint Action Committee (SSJAC) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းၸမ် 2000 ၵေႃႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇ မဵတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈႁူင်းပွႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၶျွင်ႊ 3 မိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသိလ်ထမ်း ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇတြႃးတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် TV ၶျွင်ႉသၢမ် မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ထွမ်ႇၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 5:00 ထိုင် 7:30 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်မဵတ်ႉတႃတြႃးပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ထီႊဝီႊၶျွင်ႊ 3 ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၽွင်းတႅၼ်းၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ

ၽွင်းတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈပၼ်ႁႃ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးဢၼ်ၺႃးယိုတ်းလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈလိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႈ၊ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ၊ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ။ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်လွၵ်းလၢႆး...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးၵေႃႉယၢမ်ႈတၢင်တူဝ်မိူင်းထႆး ၵႂႃႇၶႅင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် မိူင်းၵျပၢၼ်ႊၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး ၵေႃႉယၢမ်ႈတၢင်တူဝ် မိူင်းထႆးသေ ၵႂႃႇၶႅင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်တိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 8 – 9 ပီၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး လႆႈတၢင်တူဝ် မိူင်းထႆးသေ ၵႂႃႇၶႅင်ႇပၢင်ဢဝ်ၸေႊတူပ်ႉပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်သေ ၶႅင်ႇၵၼ် တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊ မၼ်းၸၢႆးလႆႈႁပ်ႉသူးမႃးပၼ်မိူင်းထႆး၊...

ၼႃးၵွင်းမူး/ မိူင်းတူၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၽႃႇၵူၼ်းတၢႆ လႆႈပႃးၵွင်ႈပွတ်း

ၵႃးတင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇတမ်ၵၼ် တီႈၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လႆႈပႃးၵွင်ႈပွတ်း လဝ်းၼိုင်ႈတင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 4:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလၢဝ်ႇဢေး ဢႃယု 41 ပီ ႁေႃႈၵႃးဝႆးသေ လေႃႇတမ်ၽႃႇသႂ်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸုမ်းမူပႃႇ 13 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၾရီႊတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼရေႊသူၼ်ႊ

ၸၼ်ႉၸွမ်ၼရေႊသူၼ်ႊ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး လွင်ႈတေ ၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းမူပႃႇ 12ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇပေႃး   ယဝ်ႉၸၼ်ႉ Ph.D။ ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ၸၼ်ႉၸွမ်ၼရေႊသူၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၽိတ်ႉသၼုလူၵ်ႊ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ပိူဝ်ႈမွပ်ႈငိုၼ်းတိုၼ်းပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မူပႃႇဢၶႃႊၻေႊမီႊ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း