Tuesday, October 3, 2023

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး

ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 100 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09-12/02/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉ မုၼ်းၼမ်ႉ ၵတ်ႉၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆးလႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်...

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းပႃးပၢင်ၶႅင်ႇၼၢင်းငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းပႃးပၢင်ၶႅင်ႇ ၼၢင်းငၢမ်း Miss Loi Tai Leng 2018။ ဝၼ်းတီႈ 6 – 7/02/2018 ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႅင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss Loi Tai Leng...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈၶႅပ်းၶမ်းယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး 5 ၵေႃႉ ပႃးDr.ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး 5 ၵေႃႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၶႅပ်းၶမ်း။ ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး -ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၾၢႆႇတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ် တတ်းဢဝ်လိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်လိၼ်တၢင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈတီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၾၢႆႇတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ် တတ်းဢဝ်ပဵၼ်လိၼ်တၢင်း။ ဝၼ်းတီႈ 29 /01/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၵဵဝ်ႇ လွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းဢၼ်ယူႇ သွင်ၾၢၵ်ႇၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းဝီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းဝႂ်တီႈလိၼ် 105 တီႈလုမ်း တႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇတီႈလိၼ်သမ်ႉတႅၵ်ႈပၼ်...

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈႁႅင်းႁူမ်ႈၸႂ်ၵၼ်သေ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ (Shan State National Day) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ယင်းပႆႇတီႉလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းၼၢင်းယိင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸၵ်ႉၶူတ်ႈပႃးထူင်ပႃး မႄႈပုမ်လူင် ၊ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပလိၵ်ႈယင်းပႆႇတိၺွပ်းလႆႈတူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/2/2018  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးၸၵ်ႉၸၼ်ထူင်ပႃးမႄႈပုမ်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းတၢင်းၽႄႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈမုၼ်း ထၢႆႇဝၼ်း တီႈပွၵ်ႉယေႇဢေးၵုၼ်း ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 4။   ၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉပၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တီႈၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 90 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 02/02/2018 ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်တီႈလုမ်း ဢိူင်ႇၸေႊ သႅင် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ တေလုမ်းလႃးၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ ၶိုင်ပဵၼ်တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမႂ်ႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ လၢႆးၶႃႈတႃႇၵႂႃႇလုမ်းလႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 01/02/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ ဢၼ်မီးၼွၵ်ႈဝဵင်း တႃႇလုမ်းလႃးၸတ်းပွင် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ။ ၸၢႆးယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “...

ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႆႈ/ၼႃး

ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႆႈၼႃး မီးတူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 90 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/01/2018 ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းႁႆႈၼႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယွၼ်ႉဝႃႈ သုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ဢေႇမၢင်။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃ သဵင်ႉၵဵဝ်းသႅတ်ႉ ဢွၵ်ႉမေႉၽွႆႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸတ်းပၢင်ထမ်း/တြႃး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၵႅတ်ႇၵင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းထွမ်ႇႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ

ပၢင်ပွၼ်ႈထမ်း/တြႃး လွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃးဝၼ်းလိူၼ် 3 မူၼ်း၊ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈၵႆယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 500 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉတီႈ 31/01/2018 (ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း) ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ လႆႈယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇႁေႃးထမ်း/ တြႃး လွင်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းလိူၼ် 3 မူၼ်း၊ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွၵ်ႇတႅင်...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23 – 28 /01/2018 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉ ၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈႁွင်ႈႁဵၼ်း ဝိၼ်းပႃရမီ ပွၵ်ႉလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် 30 ပၢႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉပူင်သွၼ်ပၼ် လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊...

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်လႄႈ တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢွင်ႇ ပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်ပၢႆ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ယူႇတီႈၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ သြႃႇၸဝ်ႈသုၸႃႇလိင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ထမ်မလႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ တင်း ၼွင်လႅင်(လွႆမေႃႇ)သေ သပ်းလႅင်း ၼႄလွင်ႈၵေႃတႆး၊ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလီ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် 3:30 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ဢႃယု 14 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလူတ်ႉၽႃႇလူႉတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ဢႃယု 14 ပီ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉသေ တေဢၢၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၺႃးလူတ်ႉၽႃႇ သႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးဝုတ်ႉ ဢႃယု 14 ပီ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၸွမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈ M.A သေ ပွၵ်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆ တႆးလႅင်း ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/01/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း