Thursday, May 30, 2024

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး 13 ၵေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇထမ်ႈလႄႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ထႅင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 04/07/2018 သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ထမ်ႈလူင် ၶုၼ်ၼမ်ႉ ၼၢင်းၼွၼ်းသေ မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်ႁႅင်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ၵေႃႉ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ပၼ်ဝေၼေယ သတ်ႉတဝႃႇ တင်းသဵင်ႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ် 13 ၵေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2018 ။...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢိတ်ႇငိုၼ်းဝၢတ်ႇဝႂ်ႁဵင် ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆးတူၼ်မႂ်ႇ

ယေးငိုၼ်းသုၼ်ၵၢင်လူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး ဢိတ်ႇငိုၼ်းၸေႈ ၶႅပ်းႁဵင် (1000) ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်မႂ်ႇ၊ မၢႆတွင်း ယွင်ႈယေႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ ။ ဝၼ်းတီႈ 03/07/2018 ယူႇတီႈတွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝီႊရထႆး သၼ်ၻီႊပရ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ငိုၼ်းၸေႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း TKO ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်း 40 ၵေႃႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း Tai Kids Organization (TKO) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်းတီႈလွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်းထိုင် 3:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်း Tai Kids Organization ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း 36...

ၸုမ်းတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁွတ်ႈထိုင်လၢႆးၶႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉလၢၼ်ႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ /ထုင်ႉမၢဝ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 03/07/2018 ၸုမ်းမွၵ်ႇသၢဝ်းႁႃႈႁဵင်လႄႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းတႆးပရႁိတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁွတ်ႈထိုင် မႃးမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း တင်းၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 13 ၵေႃႉ

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈပွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈလူတ်ႉတူႈ ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း(မၢၼ်ႇလူင်ႇ) တင်း ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 22 လေႃႉ ၽႃႇ/တမ်ၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 13 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လၢင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးတၵ်ႉၼၢႆဝႆႉ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ13 ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၼၢင်း ၼွၼ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵူႈၵေႃႉလွတ်ႈ ၽေးလီ။ ဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း10:22 ၼႆႉၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈၼႃႈထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ထူပ်း ႁၼ်တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူပႃႇဢၶႃႊ ၻေႊမီႊ 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ ၵူႈၵေႃႉယူႇလီလွတ်ႈၽေး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ်...

ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း

ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်း Concert ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ဢွၼ်ၼႃႈၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ဢိင်လူၺ်ႈတိုဝ်ႉတၢင်း ၼႃႈၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီ 2018 ၼႆႉ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်းတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႆႈဢုပ်ႇၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇယူၵ်ႉယွင်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢိၵ်ႇတင်းၵမ်ႉၸွႆႈလႄႈတွပ်ႇတႅၼ်းမုၼ်ၵုၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆး မွၼ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း...

USA ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

USA ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႄႈလိတ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၺၢမ်ႉၶုၺ်ႈတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇReuter ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉသေ မိူင်းႁူမ်ႈ  တုမ်မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ။ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉ 3 ၺၢမ်ႉၶုၺ်ႈတီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ ။ ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆၶမ်ႈၼႆႉ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ လၢတ်ႈတီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၽႅၼ်တေၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးတီႈၾၢႆႇမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ29/06/2018 ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းလၢဝ်းသေ တေထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၽွင်းဝၢႆးဝၼ်း ။ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆဝႃႈ ပေႃးထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆ လွင်ႈၼႆႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵမ်ႈၼမ်ယုမ်ႇယမ်မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇတီႈထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်းဢိူင်ႇပူင်ႇ ၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ။ ၸဝ်ႈၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈသီရိဢွၼ်ႇ)...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတီႈထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းႁႃတူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ13 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉထိုင်မႃးဝၼ်းထူၼ်ႈ...

လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ၸုမ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်( ဢၼ်ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းမူပႃႇ ဢင်ၶၻမ်သိၵ်ႉ) ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းထမ်ႈလူင် တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈ သၢႆ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းသေ ၽွမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ယူႇတီႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ်တေယေႃးမုၼ်တၢင်းမႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 တီႈပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇတီႈလွႆယူၼ်းၶမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29 ၼႆႉတေၵႂႃႇတၢင်းလၢႆႇၼႃႈ ၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈမုင်းမွင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇလွႆၼၢင်းၼွၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇTachileik ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2018 ၼႆႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးယုၼ်မႃးမဵတ်ႉတႃႇ ႁေႃးတြႃးတီႈထမ်ႈလူင် လွႆၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸုမ်း    ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းႁဵင်ပၢႆၸွမ်းႁႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁၢႆၼႂ်းထမ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းႁဵင်ပၢႆ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸွႆႈၵၼ် ၸွမ်းႁႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူၼ်  ၼင်ႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ မိူင်းဢမေႊရီႊၵႃႊၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမႆႉ ၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈသေမႃးႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းႁႃလုၵ်ႈဢွၼ် 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးသွၼ် 1ၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ် 13...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇတီႈလွႆယူၼ်းၶမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈသူႇၼိုင်ႈ ပဵၼ်ထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်း တီႈဝၢၼ်ႈသူပ်းသၢႆ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆၶႃႈ။...

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ႁူပ်ႉပၼ်ႁႃလွင်ႈၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/06/2018 ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 5 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႃၼႂ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း Tanggyi...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း