ပလိၵ်ႈၾၢႆႇလူတ်ႉၵႃးမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း လူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ/ဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊ License ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ။

တႄႇဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 မႃးၼႆႉ ၾၢႆႇလူတ်ႉၵႃး၊ ပလိၵ်ႈဢိၵ်ႇၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇလွႆလႅမ်၊ ပၢင်လွင်း၊ ၼမ်ႉၸၢင် ၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသမ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တီႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ပႃႈၼၢင်းၶမ်း ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တီႉတႄႉမၼ်း တႃႇတေလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊၵႃးၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်ၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ် ယင်းပႆႇၸီႉသင်ႇသင် ၵူၼ်းပႃႈတႂ်ႈမၼ်းၵူၺ်းဢေႃႈလႄႇ ႁႃလူင်းၵူတ်ႇထတ်းယူႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးၵႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ဝၢၼ်ႈပေႃး ယဵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ။ မိူင်းႁဝ်းၼႆႉတႃႇတေ  ႁဵတ်းဝႂ်ႂ်ၶႂၼ်ႇ License ၼႆႉႁဵတ်းယၢပ်ႇၼႃႇ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ် ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ဢမ်ႇမီး လၢႆႊသိၼ်ႊၵူၺ်းၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မဵဝ်းၸေႃႇဢွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ၼႃႈတီႈ တပ်ႉမၢႆ 18 ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယွၼ်ႉၸမ် ဝၼ်းၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆၾၢႆႇသေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၺ်း တင်ႈၸႂ်တင်ႈၶေႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်း ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉလူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈၼမ် တႃႇတေႁဵတ်းဝႂ်ႂ်ၶွၼ်ႇၵေႃႈယၢပ်ႇ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ် ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၼမ်ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ ၶီႇၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here