Friday, December 8, 2023

သင်ၶတႆး 3 တူၼ် လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈလီ ပၼ်တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈတႆး 3 တူၼ် လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈလီ ပၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ။

Photo by – Sao Su Kham/ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ

ဝၼ်းတီႈ 24/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် International University of Morality at Florida, U.S.A မွပ်ႈ ယိုၼ်ႈပၼ် ၸုမ်ႈၶူးၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈလီ ပၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ The Honorary Doctoral of Philosophy Degree in Morality Theology and Social Counseling Administration” တီႈသင်ၶၸဝ်ႈတႆး 3 တူၼ်။ မိူၼ် ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ တေႇဝိင်ႇတ ဝတ်ႉၵၢင်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ သုၶမိင်ႇတ/ ၸဝ်ႈ သုၶမ်း ဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼုမ်ႇလႅင်း ထမ်ႇမိသ်သရ ဝတ်ႉမႁႃႇထမ် မိၵႃႇရႃႇမ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃဢူဝ်ႊတၢႆႊပႃႊ ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႊၵျူဝ်ႊ မိူင်း ၵျပၼ်ႊ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သုၶမိင်ႇတ/ ၸဝ်ႈသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼၼ်ႉဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈလႆႈမႃးၸုမ်ႈၶူးဢၼ် International University of Morality at Florida, U.S.A မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼႆႉ မီး တၢင်းၸူမ်း သိူဝ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၶူးလူင်ပရေႃႊၾႅတ်ႊသိူဝ်ႊၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမႃးသေမွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးပၼ် ၸုမ်း ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် International University of Morality at Florida, U.S.A ၼႆႉ ၶဝ်မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇယုၵ်ႉ ယွင်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇလေႃးၵတင်းသဵင်ႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းဝႃႈ လေႃးၵထၸ ရိယႃႇ ၵျၢင်ႉၵမ် ပုၼ်ႈတႃႇလေႃးၵႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်တူဝ် ၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sao Su Kham/ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်လႆႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ယႃႇပေဢဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႃႇသႃႇလဵဝ်ဝႃႈ၊ ယႃႇပေဢဝ် ဝၢၼ်ႈလဵဝ် မိူင်းလဵဝ်ဝႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူးလူင်ပရေႃႊၾႅတ်ႊသိူဝ်ႊၶဝ်ၸဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉမိုဝ်းႁဝ်းႁႃႈ ၼိဝ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ၊ မိုဝ်းႁဝ်းႁႃႈၼိဝ်ႉၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ မၼ်းတေလႆႈၵူႈမဵဝ်း ၸင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းမႃး ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈႁဝ်းမေႃၸွႆႈႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းမေႃ ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵႂႃႇ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈဝႆႉၸႂ် မဵတ်ႉတႃႇ၊ မုတိတႃႇ၊ ၵရုၼႃႇ၊ ဢုပဵၵ်ႉၶႃႇ ၵႂႃႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sao Su Kham/ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ

ၽူႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်တၢင်းယၢမ်ႈလီ ပၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 တူၼ်ၵူၺ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးထႅင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးဢိင်ႇတၵ ငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၶႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်း ထမ်ႇမၸေႇယ ပရိယတ်ႉ တိ ၵမ်ႇၽႃႇဢေး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပရႁိတ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၾၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇ ဝူင်း ၵူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်မွပ်ႈဢၢပ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈၸုမ်ႈၶူးပႃႇရၵူႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် International University of Morality at Florida, U.S.A လႆႈဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ။ တင်းမူတ်းၸတ်းႁဵတ်းမႃးယဝ်ႉ 11 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း