Monday, June 5, 2023

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမေႃသွၼ်မီး   ၼမ်ႉၵတ်ႉပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20 – 24/04/2018 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼမ်ႉ ၵတ်ႉမေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼၢင်းဢွမ်သႅင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၼူမ်းယႂ်ႇ ၽိတ်းသၽႃႇဝ

ၼၢင်းသႅင်လူႇ ဢႃယု 13 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼူမ်းယႂ်ႇ ၽိတ်းပိူင်ႈသၽႃႇဝသေ လႆႈ သူင်ႇၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၽႃႇတတ်းတီႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 3:30 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၼၢင်းသႅင်လူႇ ဢႃယု 13 ပီ...

ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸုမ်းၸဵင်ၼုမ်ႇလႄႈၸုမ်း ILO ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႆယၢၼ်ယႃႈ  မဝ်းၵမ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 02 -04 /4/2018 ၸုမ်းၸဵင်ၼုမ်ႇလႄႈ ၸုမ်း ILO ဢိၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ၵေႃပၢႆးပၺ်ၺႃတႆးၸတ်းဝၼ်းၶွပ်ႈတဵမ် 19 ပီ တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသႂ်ႇၸႂ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

ၵေႃတႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈပိုၼ်းၵေႃတႆးလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃတႆး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈတဵမ် 19 ပီ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ၵေႃတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈပိုၼ်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈတဵမ် 19 ပီ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈၵေႃတႆး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး...

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈလႅၼ်လိၼ်ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

ၽူႈၼမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူပ်းမိုဝ်း (တမူး) ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမီး 30 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22 /03/2018 ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝၢၼ်ႈမင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတမူး ၸႄႈတွၼ်ႈၵပေႃႇ တိူင်း ၸႄႈၵႅင်း လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်း မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ...

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ထွမ်ႇငိၼ်း 100 ပၢႆ

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉသႃ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆး တူဝ်ၵဝ်ႇသေ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်း ပၢင်လူင် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်...

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း(တႆးၶိုၼ်) ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆ

သင်ၶၸဝ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း(တႆးၶိုၼ်) တင်းမူတ်း 7 ပၢင် မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႈႁဵၼ်း 202 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း(တႆးၶိုၼ်) 7 ပၢင် ပိုတ်ႇဝၼ်းတီႈ 10-12/03/2018 တီႈ ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်၊ ဝၢၼ်ႈၶမ်းၼွႆႉ၊ ဝၢၼ်ႈယၢင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸႅင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈတပ်ႉမႂ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ၸတ်းပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုပ်ႈတီႈ 4

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး (SSYCBC) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ လႄႈ မေႃသွၼ် တီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။   ဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ၵၢင်ၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး (SSYCBC) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈ မေႃသွၼ်ၸုပ်ႈတီႈ...

တႆးၵဵင်းမႆႇ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ပၢင်ၵုမ်မေႃလိၵ်ႈလူင်တႆး တီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ၊ လၢႆးၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈလူင် လႄႈ ပၢင်သွၼ်လၢႆးတႅမ်ႈ ပိူင်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ Academic Writing တီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး မီးၸဝ်ႈၸရေး တႆးတင်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း ႁိမ်း 40 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12-13/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ/ၸႄႈဝဵင်း SSPP လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ/ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မၢႆ 10 ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ်ဝၼ်းလီ လႄႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ်ၵေႃးလိင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ သူင်ႇသင်ႇယင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ သူင်ႇသင်ႇယင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပီ 2018 ။ ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 ထိုင် 5:30 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ် ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး...

လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶၢင် တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် 2 လင်

ၵူၼ်းမိူင်း ဝူင်ႈၵၢင်ၼမ်ႉၶမ်း - မၢၼ်ႈမေႃႇ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 2 လင် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2018 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊမတီႊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်တႆး ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ဢွၼ်ႁူဝ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်တႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁီး တင်း မၢၼ်ႈဝဵင်း...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢတ်ႇႁၢႆ 3 ႁဵင်ပၢႆ

ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ၽႃသႃဢင်းၵိတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 3,000 ၵေႃႉပၢႆ ၶၢတ်ႇႁၢႆဢမ်ႇမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2017-2018 ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် “ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၽႃသႃဢင်းၵိတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၽႃသႃဢင်းၵိတ်း...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2018 ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 50,000 ပၢႆၶဝ်ႈတွပ်ႇ

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၶဝ်ႈတွပ်ႇၸၼ်ႉသိပ်း မီး 5 မိုၼ်ႇ 5 ႁဵင်ၵေႃႉပၢႆ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 07-16/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2017-2018 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တင်း သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 170 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03-07/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႅတ်ႈ သႅင်ၵႅဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး 6 ဢိူင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း