ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေတႄႇပိုတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7

0
643

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit

ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ တိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၸိသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းသေ မီးၶေႃႈၸိသင်ႇလူင်းမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ။ တေတႄႇပိုတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ဢွၼ်တၢင်း။ တႃႇၸတ်းပွင်ပၼ်လွင်ႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ်တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉမၼ်းဢႄႇလိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇမၢႆမီႈတၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းတေလႆႈၸွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃးၸဵမ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တေလႆႈၸွမ်းမၢႆမီႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉတေၺႃး ၸုမ်းၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းတၢင်းပဵၼ် ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်/ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ တႄႇၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်သွၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ တေမီးပၼ်ႁႃတင်းၼမ် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃႇၶဝ်ထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE