ၸဝ်ႈၶူး ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉၾိုၵ်းသွၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/သင်ၶႃႇၼုမ်ႇ လၢႆးၶွတ်ႇ ၽႅၼ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ

ၸဝ်ႈၶူး တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၾိုၵ်းသွၼ်လၢႆးၶွတ်ႇ/မတ်ႉ/မၢတ်ႇ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ သင်ၶႃႇၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆတူၼ် ၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်။

Photo by – Jao KhamLeng Kheminda/ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉၾိုၵ်းသွၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/သင်ၶႃႇၼုမ်ႇ လၢႆးၶွတ်ႇၽႅၼ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ

ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ (B.A, M.Ed) ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းမတ်ႉၽႅၼ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ပၼ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-16/6/2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ယိူင်းၸူးထိုင် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈတီႈၼႂ်းဝတ်ႉၼႆႉပႃး၊ ပေႃးပဵၼ်ပွႆးပဵၼ်လၢမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၶူင်ႇ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးတေမေႃႁၢင်ႈၶိူင်ႈၵၼ်။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်ၵၢၼ်မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Jao KhamLeng Kheminda/ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉၾိုၵ်းသွၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/သင်ၶႃႇၼုမ်ႇ လၢႆးၶွတ်ႇၽႅၼ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ

ပၢင်သွၼ်ၽိုၵ်းမတ်ႉၽႅၼ်ႇၼႆႉ တႄႇပူင်သွၼ်ပၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်သွင်ၸုပ်ႈ။ ၸုပ်ႈထီႉၼိုင်ႈ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းထိုင် 10 မူင်း။ ၸုပ်ႈထီႉ 2 သမ်ႉ တႄႇဢဝ် 12 မူင်းထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း တင်းမူတ်းမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ 52 ၵေႃႉ ။

ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼေႃးၽႃသၵေႃႉမႃးပူင်သွၼ်ပၼ်၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ပူင်သွၼ်ပၼ်လွင်ႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈမၢတ်ႇၽႅၼ်ႇၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးတီႈၼႆႈ တေပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 70 ယဝ်ႉ။ ၵွၼ်ႇႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈၼင်ႈသႃမထိၵွၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးလွင်ႈၼိမ်တူဝ်/ ၸႂ်ၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Jao KhamLeng Kheminda/ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉၾိုၵ်းသွၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/သင်ၶႃႇၼုမ်ႇ လၢႆးၶွတ်ႇၽႅၼ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ

တီႈဝတ်ႉၵုင်းပဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈသေ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတၵေႃႈၵႆႉပိုတ်ႇ ပူင်သွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းဢိုတ်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ သွၼ်ပူင်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉပႅတ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵဝ်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉ ပွၵ်ႉ 3 ၼႆႉ ယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵႃလီႉ၊ ၵဵင်းလူမ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ် တႄႇၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1996 တွၼ်ႈတႃႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶူးၵေႃႉၼင်ႈဝတ်ႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝိၸေႇယ။ ၼိုင်ႈပီလႂ်မီးသင်ၶၸဝ်ႈ 20 တူၼ် ထိုင် 40 တူၼ်၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ တၢင်းပွတ်းမိူင်းၸၢင်၊ ပႅတ်ႇၵၢင်ႉ၊ ၵဵင်းလူမ်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းပူးလူင်၊ ၵႃလီႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၼ်ႉလိၵ်ႈဢၼ်ပူင်သွၼ်ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ မီးၸၼ်ႉမူႇလ၊ ပထမ၊ တုတိယ၊ တတိယ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းတွပ်ႇ လိၵ်ႈ ၸိုင် လႆႈၶဝ်ႈတွပ်ႇတီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE