ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ

SSPP ၸွႆႈထႅမ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ။

Photo by – ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ ၵူတ်ႇၶၢႆ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈပၼ် ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ (ႁွင်ႉ) တႆးၵိုတ်းၶူင်း ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႈ တႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၶူင်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ ၵူတ်ႇၶၢႆ

ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းၸီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယူႇတီႈ SSPP လႆႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်မႃး ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ၊ လႆႈၵမ်ႉထႅမ် မႃးတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈသေ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၶိုၼ်းသိုပ်ႇယိုၼ်ႈၸွႆႈပၼ်ၵႂႃႇ တၢင်းပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉႁဝ်းၶႃႈ။ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉႁဝ်းၶႃႈ ဢိၵ်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉထႅမ်မႃး၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တၢင်းၼႃႈၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်မႃးထႅင်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ ၵူတ်ႇၶၢႆ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇပူင်သွၼ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ပႃးပီၼႆႉ။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမူတ်းမီး 200 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉႁဝ်းၶႃႈတႄႉ သိုပ်ႇသွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ်သင်၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းပူင်သွၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း၊ ပီၼႆႉတေလႆႈဝႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၶႃႈဢေႃႈ တင်းမူတ်းမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆ၊ ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးတႄႉ ၽႅဝ်မႃး 50 ပပ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တေသူင်ႇမႃးထႅင်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ ၵူတ်ႇၶၢႆ

ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ ႁိမ်းၾင်ႇၶူင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး လင်ႁိူၼ်း 200 ပၢႆ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE