ငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇတမ်း လၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တၢင်ႇၼႄ လွင်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ပူင်သွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3 ၸၼ်ႉ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 148 တူၼ်။

ပၢင်ၵုမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ လၵ်းသုတ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ
Photo by – shan state sangha educationcommittee/ ပၢင်ၵုမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ လၵ်းသုတ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 28/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇၼႄ ၸုမ်းပရိယတ်ႉတိ သတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လွင်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3 ၸၼ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး ၺႃၼသႃမိ လင်ၵႃရ ၵႅမ်ၽူႈမၢႆ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး/ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈ 3 ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃသေ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး ပပ်ႉလၵ်းသုတ်ႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃသမ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႅမ်ႈယဝ်ႉသေ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢႆးပၺ်ၺႃ ပွၵ်ႈၵမ်း 9 ၼႆႉ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆး ပၺ်ၺႃၶိုၼ်းမႃးတၢင်ႇၼႄၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3 ၸၼ်ႉၼႆႉသေ မၵ်းမၼ်ႈတေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပီၼႃႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တေယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ ငဝ်းငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး တေထတ်းထွၼ်/ထႅမ် ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး ၺႃၼသႃမိ လင်ၵႃရ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယၢမ်းလဵဝ် ပပ်ႉလၵ်းသုတ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3 ၸၼ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 70 % ၼႆႉယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ ငဝ်းငုၼ်းတေထတ်းထွၼ်/ ထႅမ် ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းဝႃႇၼႆႉ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉ၊ ပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃယဝ်ႉၼႆ တေႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်။ ပီတေမႃးတႄႉ တေတႄႇပူင်သွၼ် ၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လၵ်းသုတ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3 ၸၼ်ႉၼႆႉ ၽႃသႃ ဢၼ်တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သုတ်ႉတၼ်ႇ၊ ဝိၼယ၊ ဢၽိထမ်မ၊ လိၵ်ႈတႆး၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ပၢႆးၼပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ၵုမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃလၵ်းသုတ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ
Photo by – shan state sangha educationcommittee/ ပၢင်ၵုမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ လၵ်းသုတ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3 ၸၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ တင်းမူတ်း ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေမီး 9 ၸၼ်ႉ။ လၵ်းသုတ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3 ၸၼ်ႉၼႆႉ တႃႇၸၼ်ႉငဝ်ႈ 1 ၼႆႉ တေပႆႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 2 လႄႈ 3 ။ ပေႃးထိုင်မႃးၸၼ်ႉၵၢင်သမ်ႉ လိူၵ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၵေႃႈလႆႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ။ ၸၼ်ႉသုင်သမ်ႉ တေထႅမ်ပႃးမႃးထႅင်ႈ လွင်ႈပိုၼ်းလႄႈ လွင်ႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ” ၸဝ်ႈၶူး ၺႃၼသႃမိ လင်ၵႃရ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလၵ်းသုတ်ႇ/ ပိူင်သွၼ်ႁဵၼ်း တႃႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တေမီး 9 ၸၼ်ႉ။ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 3 ၸၼ်ႉ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် 3 ၸၼ်ႉလႄႈ ၸၼ်ႉသုင် 2 ၸၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE