ၶူးသွၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တုၵ်းယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈၼႂ်းသၽႃး

ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇသွၼ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Nang San San Aye/ ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး

ယူႇတီႈၶူးသွၼ် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃၼၼ်ႉ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈၸရိပ်ႈၵၼ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသမ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵႃႈၸရိပ်ႈတၢင်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယူႇတီႈၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 19 တီႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီႈ ဝႃႈ “ၶူးသွၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းတူၵ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇသွၼ်ၵႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵႃႈၸရိပ်ႈတၢင်း ၽွင်းၵႂႃႇသွၼ်လိၵ်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇတေမီး လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ်ၶဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵႂၢမ်းထၢမ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်းထုၼ်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တွပ်ႇပၼ်ၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ “ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၸႄႈဝဵင်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇၶူပ်းငၢမ်ႇၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ/ ၵႃႈၸရိပ်ႈ။ ဝၢႆးၼႆႉမႃး သင်ဝႃႈတုၵ်းယွၼ်းမႃး တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင် လွင်ႈၼႆႉ တေဢဝ်တၢင်ႇထိုင်ပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး လၢတ်ႈဝႃႈ “တွၼ်ႈတႃႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇယွၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်ၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈ 17 လၵ်း ထိုင် 90 လၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းဢမ်ႇတၢင်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းသေ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢင်ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း သွၼ်ပၼ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ တီႈၵႆသေ မၢင်ပွၵ်ႈလႆႈၼွၼ်းၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈယူႇၵေႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၶူးသွၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ် ၶူးသွၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸရိပ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ယူႇတီႈၶူးသွၼ် ၸၢင်ႈလႆႈယွၼ်း ၵႃႈၸရိပ်ႈတၢင်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ တေၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃၶိုၼ်ႈမႃး၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၼႂ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တေလူတ်းယွမ်းလူင်းသေ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး လၢတ်ႈဝႃႈ “ၶူးသွၼ်မၢင်ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇၵႆသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၼွၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈမီး၊ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ သင်ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈတႄႉ ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ/ၵႃႈၸရိပ်ႈ တႃႇၶူးသွၼ် ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႂႃႇသွၼ်တီႈၵႆ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတုင်၊ မိူင်းယဵၼ်၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းမိတ်ႈ၊ မၢၼ်ႈပဵင်း၊ မိူင်းလူင်၊ မိူင်းငေႃႉလႄႈ လၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼႂ်းပီ 2019-2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလူမ်ႇႁူမ်ႈ တၢင်းယွၼ်းဝႆႉငိုၼ်းၿတ်ႉၵျႅတ်ႉ 3385.82 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း 1184.11 ၿီႊလီႊယၼ်ႊလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ 2711.56 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE